Informacja o wyborze oferty.

 Pabianice, dnia 21.05.2021 r.

ZGM.NZP.2420.4.2021.WRH

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia do kwoty określonej art. 2 ust. 1 pkt 1
Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.

 Niniejsze zapytanie ofertowe podlega przepisom ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze z.), w szczególności przepisom z art. 701 i art. 703 dotyczącym zasad zawierania umów w drodze przetargu

 1.      Miasto Pabianice – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Remont dachu i głowic kominowych na budynku mieszkalnym
przy ul. Zamkowej 35 w Pabianicach

 

2.      Usługa świadczona będzie na rzecz Miasta Pabianice - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.      Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono we wzorze umowy wraz z załącznikiem, które stanowią Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.      Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2021 r.

5.      Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

6.      Termin składania ofert: 27.05.2021 r. godz. 10:00 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter lub na adres poczty elektronicznej podany punkcie 8. O terminie złożenia oferty na adres poczty elektronicznej decyduje data otrzymania korespondencji u Zamawiającego niezależnie od terminu wysłania jej przez składającego ofertę.

7.      Warunkiem udziału w Zapytaniu ofertowym jest:

7.1.   posiadanie doświadczenia przy realizacji podobnych do niniejszego zamówienia robót budowlanych

7.2.   prowadzenie działalności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem

7.3.   posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie działalności objętej niniejszym zamówieniem na kwotę minimum 100.000 zł.

Dokumenty, jakie są wymagane dla poświadczenia spełnienia warunków określonych w punktach 7.1 i 7.2 zostały określone w punkcie 9.1, natomiast spełnienie warunku określonego w punkcie 7.3 wykonawca poświadcza w treści oferty.

8.      Forma składania ofert – pisemna:

8.1.   dla ofert składanych w kancelarii ZGM – w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta na remont dachu – ul. Zamkowa 35” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

8.2.   dla ofert składanych pocztą elektroniczną – na adres oferty@zgm.pabianice.pl. W temacie e-mail należy umieścić zapis : „Oferta na remont dachu – ul. Zamkowa 35”. W treści e-mail należy podać nazwę oraz adres składającego ofertę. Plik lub katalog z ofertą można przesłać w formie zaszyfrowanej, skompresowanej bezpłatnym programem 7-zip (lub WinZIP, ARJ,WinRAR), a hasło otwarcia przesłać sms na numer +48 512 106 270 najpóźniej do godz. 10:35, tj. 5 minut po terminie wskazanym jako termin otwarcia ofert (5 minut na spóźnienie w dostarczeniu sms). Nr telefonu, z którego zostanie przesłane hasło, winien być podany w treści e-mail, a w treści sms – skrót nazwy składającego ofertę. Wskazane jest uzyskanie telefonicznego potwierdzenia otrzymania poczty. Brak możliwości otwarcia zaszyfrowanej oferty najpóźniej 5 minut po wyznaczonym terminem otwarcia ofert skutkuje jej automatycznym odrzuceniem.   

 9.      Przystępujący do zapytania ofertowego winni podać informacje, które zostały określone w druku oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. O oferty należy załączyć:

 9.1.   Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów w zakresie podobnym do niniejszego zamówienia od co najmniej dwóch zleceniodawców z ostatnich trzech,

 9.2.   Aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

 9.3.   Wypełniony Wykaz Parametrów niektórych materiałów budowlanych.

10.    Oferta musi obejmować całość zamówienia.

11.    Składający ofertę jest nią związany przez 30 dni licząc od dnia złożenia oferty.

12.    Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

12.1. Wykonawca nie spełni wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7, 8, 9 i 10 (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę), przy czym Zamawiający dopuszcza do uzupełnienia brakujących lub wadliwych załączonych do oferty dokumentów (czynność jednorazowa).

 12.2. Zaoferowane materiały budowlane w Wykazie Parametrach niektórych materiałów budowlanych nie będą spełniać minimalnych wymogów Zamawiającego określonych w tym dokumencie.

 12.3. Oferta wpłynie po terminie składania ofert lub ofertę przesłaną w formie elektronicznej nie będzie można otworzyć.

 12.4. W sytuacji określonej w punkcie 16.

 13.    Termin otwarcia ofert: 27.05.2021 r. o godz. 10:30. Otwarcie ofert z uwagi na występującą pandemię choroby Covid-19 jest niejawne. Każdy składający ofertę ma prawo wystąpić do Zamawiającego o podanie informacji z otwarcia ofert.

 14.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które mogą zostać wybrane przez Zamawiającego. Zostanie wybrana pierwsza nieodrzucona oferta z najniższą ceną.

 15.    W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert na tą samą kwotę – Zamawiający zwróci się do wykonawców składających te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

 16.    W przypadku oferty, której zbyt niska cena budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości realizacji zamówienia, Zamawiający wezwie składającego ją wykonawcę do złożenia wyjaśnień. Odrzucenie wyjaśnień przez Zamawiającego będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty.

 17.    W przypadku, kiedy wykonawca uchlać się będzie od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie spośród pozostałych nieodrzuconych ofert.

 18.    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pocztą elektroniczną (e-mail) lub faxem.

 19.    Dane firm (nazwa, adres siedziby) składających ofertę oraz zaoferowane ceny są informacjami jawnymi i mogą być upublicznione na stronie internetowej zamawiającego.

 20.    W terminie trzech dni roboczych dla Zamawiającego licząc od dnia powiadomienia o wyborze oferty, a przed podpisaniem umowy, wybrany wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wyceny robót (kosztorysu ofertowego). Brak dostarczenia wyceny-kosztorysu we wskazanym powyżej terminie traktowane będzie jako rezygnacja wykonawcy z zawarcia umowy. Wówczas Zamawiający wybierze następną nieodrzuconą ofertę.

 21.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-264.

 22.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny ZGM – tel. 42-259-255

 23.    Wszelkie pisemne pytania dotyczące zamówienia prosimy kierować na adres: ZGM, ul. Warzywna 6, 95-200 Pabianice lub na adres poczty elektronicznej: zgm@zgm.pabianice.pl .

 24.    Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem przez składającego ofertę wszystkich warunków określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym i załączonych do niego dokumentów oraz udzieleniu zgody Zamawiającemu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia umowy. Zasady polityki Zamawiającego dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są poniżej w poniższej Klauzuli informacyjnej.

 25.    W przypadku wybrania oferty wykonawców działających wspólnie - wykonawcy solidarnie będą odpowiadać za realizację umowy. Zamawiający w stosunku do załączonego wzoru umowy wprowadzi do umowy zapis o solidarnej odpowiedzialności wykonawców działających wspólnie oraz wymagać będzie dostarczenia umowy regulującej tą współpracę zawierającą w szczególności zobowiązanie o solidarnej odpowiedzialności oraz sposób wystawienia faktury na  Zamawiającego po wykonaniu przedmiotu umowy.

26.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert w każdym czasie (unieważnienia postepowania), w tym bez podania przyczyny. W przypadku zamknięcia zapytania ofertowego Zamawiający nie będzie zwracał kosztów związanych z przygotowaniem i dostarczeniem ofert.

Załączniki:

1.     Wzór umowy z załącznikami:

 a)     Załącznik nr 1 - Mapa sytuacyjna nieruchomości z zaznaczonym budynkiem do remontu

 b)     Załącznik nr 2 - Szkicowy rysunek połaci dachowych z wymiarowaniem,

 c)     Załącznik nr 3 - Przedmiar robót z charakterystyką budynku,

 d)     Załącznik nr 4 - Parametry niektórych materiałów budowlanych,

 e)     Załącznik nr 5 - Wykaz robót tymczasowych i towarzyszących do wykonania przez Wykonawcę,

 f)      Załącznik nr 6 - Zdjęcia budynku,

 g)     Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia dotyczącego świadczenia pracy przez osoby zatrudnione na umowę o pracę,

 h)     Załącznik nr 9 - Wykaz podwykonawców.

 2.     Druk oferty z załącznikiem (format PDF i format EXCEL)– Wykazem Parametrów niektórych materiałów budowlanych

 

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach reprezentowany przez Dyrektora Zakładu z siedzibą przy ul. Warzywnej 6, 95‑200 Pabianice https://www.zgm.pabianice.pl e-mail: zgm@zgm.pabianice.pl

 2.     W ZGM w Pabianicach został powołany inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@zgm.pabianice.pl lub numeru tel. 693 337 954

 3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego w ZGM w Pabianicach, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” oraz art 162 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.).

4.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.

5.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

6.     Podanie przez Wykonawcę danych osobowych wynikających z zapisów zapytania ofertowego jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wyboru oferty Wykonawcy.

7.     W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8.     Posiada Pani/Pan:

1)       na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

2)       na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

3)       na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

4)       prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

5)       nie przysługuje Pani/Panu:

 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych - osobowych;

 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

« powrót