Nr. spr. ZGM.DAG.2420.2.2.2021

Pabianice, dni 21.01.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

( złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia )

 

 1. Miasto Pabianice – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 

Wykonanie usługi w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w zasobach

administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach”.

 1. Usługa świadczona będzie na rzecz Miasta Pabianice - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

 2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono we wzorze umowy wraz z załącznikami,

 3. Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania Umowy do 31.12.2021.

 4. Kryterium wyboru oferty : cena

 5. Termin składania ofert: 29.01.2021 r. godz. 10:30 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter lub na adres poczty elektronicznej podany punkcie 8. O terminie złożenia oferty na adres poczty elektronicznej decyduje data otrzymania korespondencji u Zamawiającego niezależnie od terminu wysłania jej przez składającego ofertę.

 6. Warunkiem udziału w Zapytaniu ofertowym jest posiadanie doświadczenia przy realizacji podobnych do niniejszego zamówienia zleceń. Dokumenty, jakie są wymagane dla poświadczenia spełnienia tego warunku zostały określone w punkcie 9.1.

 7. Forma składania ofert – pisemna:

  1. dla ofert składanych w kancelarii ZGM – w zamkniętej kopercie oznaczonej „Wykonanie usługi w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

  2. dla ofert składanych pocztą elektroniczną – na adres krzysztof.krakowski@zgm.pabianice.pl. W temacie e-mail należy umieścić zapis: „Wykonanie usługi w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach”. W treści e-mail należy podać nazwę oraz adres składającego ofertę. Plik lub katalog z ofertą można przesłać w formie zaszyfrowanej, skompresowanej bezpłatnym programem 7-zip (lub WinZIP, ARJ,WinRAR), a hasło otwarcia przesłać sms na numer +48 509 588 866 najpóźniej do godz. 10:35, tj. 5 minut po terminie wskazanym jako termin otwarcia ofert (5 minut na spóźnienie w dostarczeniu sms). Nr telefonu, z którego zostanie przesłane hasło, winien być podany w treści e-maila w treści sms – skrót nazwy składającego ofertę. Wskazane jest uzyskanie telefonicznego potwierdzenia otrzymania poczty. Brak możliwości otwarcia zaszyfrowanej oferty najpóźniej 5 minut po wyznaczonym terminem otwarcia ofert skutkuje jej automatycznym odrzuceniem.   

 8.  Przystępujący do zapytania ofertowego winni podać informacje, które zostały określone w druku oferty. Do oferty należy załączyć:

  1. Formularz cenowy

  2. Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji

  3. Aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

 9. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

 10. Składający ofertę jest nią związany przez 30 dni licząc od dnia złożenia oferty.

 11. Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7, 8, 9 i 10 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę), przy czym Zamawiający dopuszcza do uzupełnienia brakujących lub wadliwych załączonych do oferty dokumentów (czynność jednorazowa).

 12. Termin otwarcia ofert: 29.01.2021 r. o godz. 10:30. Otwarcie ofert z uwagi na występującą pandemię choroby Covid-19 jest niejawne. Każdy składający ofertę ma prawo wystąpić do Zamawiającego o podanie informacji z otwarcia ofert.

 13. Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które mogą zostać wybrane przez Zamawiającego. Zostanie wybrana pierwsza nieodrzucona oferta z najniższą ceną.

 14. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert na tą samą kwotę – Zamawiający zwróci się do wykonawców składających te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

 15.  W przypadku oferty, której zbyt niska cena budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości realizacji zamówienia, Zamawiający wezwie składającego ją wykonawcę do złożenia wyjaśnień. Odrzucenie wyjaśnień przez Zamawiającego będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty.

 16. W przypadku, kiedy wykonawca uchlać się będzie od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie spośród pozostałych nieodrzuconych ofert.

 17. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pocztą elektroniczną (e-mail)

 18. Dane firm (nazwa, adres siedziby) składających ofertę oraz zaoferowane ceny są informacjami jawnymi i mogą być upublicznione na stronie internetowej zamawiającego.

 19. Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Krzysztof Krakowski – tel. 509 588 866,

 20. Wszelkie pisemne pytania dotyczące zamówienia prosimy kierować na adres: ZGM, ul. Warzywna 6, 95-200 Pabianice lub na adres poczty elektronicznej: krzysztof.krakowski@zgm.pabianice.pl

 21. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem przez składającego ofertę wszystkich warunków określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym i załączonych do niego dokumentów oraz udzieleniu zgody Zamawiającemu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia umowy. Zasady polityki Zamawiającego dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są poniżej w poniższej Klauzuli informacyjnej.

 22. W przypadku wybrania oferty wykonawców działających wspólnie - wykonawcy solidarnie będą odpowiadać za realizację umowy. Zamawiający w stosunku do załączonego wzoru umowy wprowadzi do umowy zapis o solidarnej odpowiedzialności wykonawców działających wspólnie.

 23. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert w każdym czasie (unieważnienia postepowania), w tym bez podania przyczyny. W przypadku zamknięcia zapytania ofertowego Zamawiający nie będzie zwracał kosztów związanych z przygotowaniem i dostarczeniem ofert.

 

 

 

Załączniki:

 1. Wzór umowy.

 2. Formularz cenowy.

 3. Formularz ofertowy.

 4. Oświadczenie o posiadaniu świadectw kwalifikacyjnych

 

 

Klauzula informacyjna

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach reprezentowany przez Dyrektora Zakładu z siedzibą przy ul. Warzywnej 6, 95‑200 Pabianice https://www.zgm.pabianice.pl e-mail: zgm@zgm.pabianice.pl

 2.     W ZGM w Pabianicach został powołany inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@zgm.pabianice.pl lub numeru tel. 693 337 954

 3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego w ZGM w Pabianicach, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” oraz art 162 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.).

 4.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.

5.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

6.     Podanie przez Wykonawcę danych osobowych wynikających z zapisów zapytania ofertowego jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wyboru oferty Wykonawcy.

7.     W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8.     Posiada Pani/Pan:

 1)       na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 2)       na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

 3)       na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

 4)       prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

 5)       nie przysługuje Pani/Panu:

 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych - osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

« powrót