Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 20.01.2021 r.

 ZGM.NZP.2420.1.2021.WRH

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

  o zamiarze udzielenia zamówienia do kwoty określonej art. 2 ust. 1 pkt 1
Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.

 Niniejsze zapytanie ofertowe podlega przepisom ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), w szczególności przepisom z art. 701 i art. 703 dotyczącym zasad zawierania umów w drodze przetargu

 1.      Miasto Pabianice – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Usuwanie awarii instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania zgłaszanych w okresie od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r. w systemie calodobowym”

 2.      Usługa świadczona będzie na rzecz Miasta Pabianice - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

 3.      Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono we wzorze umowy wraz z załącznikami, które stanowią Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.      Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2020 r. do 31.12.2021 r.

5.      Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

6.      Termin składania ofert: 28.01.2021 r. godz. 10:00 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter lub na adres poczty elektronicznej podany punkcie 8. O terminie złożenia oferty na adres poczty elektronicznej decyduje data otrzymania korespondencji u Zamawiającego niezależnie od terminu wysłania jej przez składającego ofertę.

7.      Warunkiem udziału w Zapytaniu ofertowym jest posiadanie doświadczenia przy realizacji podobnych do niniejszego zamówienia zleceń. Dokumenty, jakie są wymagane dla poświadczenia spełnienia tego warunku zostały określone w punkcie 9.1.

8.      Forma składania ofert – pisemna:

8.1.   dla ofert składanych w kancelarii ZGM – w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta usuwanie awarii instalacji wod.-kan. – c.o.” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

8.2.   dla ofert składanych pocztą elektroniczną – na adres oferty@zgm.pabianice.pl. W temacie e-mail należy umieścić zapis : „Oferta usuwanie awarii instalacji wod.-kan. – c.o.”. W treści e-mail należy podać nazwę oraz adres składającego ofertę. Plik lub katalog z ofertą można przesłać w formie zaszyfrowanej, skompresowanej bezpłatnym programem 7-zip (lub WinZIP, ARJ,WinRAR), a hasło otwarcia przesłać sms na numer +48 512 106 270 najpóźniej do godz. 10:35, tj. 5 minut po terminie wskazanym jako termin otwarcia ofert (5 minut na spóźnienie w dostarczeniu sms). Nr telefonu, z którego zostanie przesłane hasło, winien być podany w treści e-mail, a w treści sms – skrót nazwy składającego ofertę. Wskazane jest uzyskanie telefonicznego potwierdzenia otrzymania poczty. Brak możliwości otwarcia zaszyfrowanej oferty najpóźniej 5 minut po wyznaczonym terminem otwarcia ofert skutkuje jej automatycznym odrzuceniem.   

9.      Przystępujący do zapytania ofertowego winni podać informacje, które zostały określone w druku oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. O oferty należy załączyć:

 9.1.   Formularz cenowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

 9.2.   Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów w zakresie usuwania awarii lub wykonywania nowych, lub wykonywania remontów instalacji wod.-kan. i/lub c.o., od co najmniej jednego zleceniodawcy z ostatnich trzech; jeżeli składający ofertę wykonywał dla Zamawiającego usługi o podobnym charakterze nie musi dostarczać referencji wystawionych przez Zamawiającego,

 9.3.   Aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

10.    Oferta musi obejmować całość zamówienia.

11.    Składający ofertę jest nią związany przez 30 dni licząc od dnia złożenia oferty.

12.    Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7, 8, 9 i 10 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę), przy czym Zamawiający dopuszcza do uzupełnienia brakujących lub wadliwych załączonych do oferty dokumentów (czynność jednorazowa).

13.    Termin otwarcia ofert: 28.01.2021 r. o godz. 10:30. Otwarcie ofert z uwagi na występującą pandemię choroby Covid-19 jest niejawne. Każdy składający ofertę ma prawo wystąpić do Zamawiającego o podanie informacji z otwarcia ofert.

14.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które mogą zostać wybrane przez Zamawiającego. Zostanie wybrana pierwsza nieodrzucona oferta z najniższą ceną.

15.    W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert na tą samą kwotę – Zamawiający zwróci się do wykonawców składających te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

16.    W przypadku oferty, której zbyt niska cena budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości realizacji zamówienia, Zamawiający wezwie składającego ją wykonawcę do złożenia wyjaśnień. Odrzucenie wyjaśnień przez Zamawiającego będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty.

17.    W przypadku, kiedy wykonawca uchlać się będzie od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie spośród pozostałych nieodrzuconych ofert.

18.    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pocztą elektroniczną (e-mail) lub faxem.

19.    Dane firm (nazwa, adres siedziby) składających ofertę oraz zaoferowane ceny są informacjami jawnymi i mogą być upublicznione na stronie internetowej zamawiającego.

20.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-264,

21.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: ROM I – tel. 42-22-51- 811 i 42-22-51- 812 ; ROM II – tel. 42-22-51- 813 i 42-22-51- 814 ; ROM III 42-22-51- 817 i 42-22-51- 818, BOW – tel. 42-22-59-276 lub tel. 42-22-59-277.

22.    Wszelkie pisemne pytania dotyczące zamówienia prosimy kierować na adres: ZGM, ul. Warzywna 6, 95-200 Pabianice lub na adres poczty elektronicznej: zgm@zgm.pabianice.pl .

23.    Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem przez składającego ofertę wszystkich warunków określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym i załączonych do niego dokumentów oraz udzieleniu zgody Zamawiającemu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia umowy. Zasady polityki Zamawiającego dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są poniżej w poniższej Klauzuli informacyjnej.

24.    W przypadku wybrania oferty wykonawców działających wspólnie - wykonawcy solidarnie będą odpowiadać za realizację umowy. Zamawiający w stosunku do załączonego wzoru umowy wprowadzi do umowy zapis o solidarnej odpowiedzialności wykonawców działających wspólnie.

25.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert w każdym czasie (unieważnienia postepowania), w tym bez podania przyczyny. W przypadku zamknięcia zapytania ofertowego Zamawiający nie będzie zwracał kosztów związanych z przygotowaniem i dostarczeniem ofert.

 

Załączniki:

 1.     Wzory umów z załącznikami:

 a)         Wzór umowy dla nieruchomości gminnych, współwłasności oraz osób trzecich – administrowanych przez Zamawiającego z załącznikami:

 -      Załącznik nr 1/G – Wykaz nieruchomości z instalacją wod.-kan.

 b)         Wzór umowy dla nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych bez Zarządu – administrowanych przez Zamawiającego z załącznikami:

 -      Załącznik nr 1/WM – Wykaz nieruchomości z instalacją wod.-kan.

 c)         Załączniki, których wory są wspólne dla obu umów

-      Załącznik nr 2 / G/ WM – Zakres robót

-      Załącznik nr 3 / G / WM – Rejestr usuwania awarii

-      Załącznik nr 4 / G / WM – Informacja o niewystępowaniu awarii

-      Załącznik nr 5 / G / WM – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

 2.     Druk oferty.

 3.     Formularz cenowy (w formacie PDF i formacie EXCEL).

 Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach reprezentowany przez Dyrektora Zakładu z siedzibą przy ul. Warzywnej 6, 95‑200 Pabianice https://www.zgm.pabianice.pl e-mail: zgm@zgm.pabianice.pl

 2.     W ZGM w Pabianicach został powołany inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@zgm.pabianice.pl lub numeru tel. 693 337 954

 3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego w ZGM w Pabianicach, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” oraz art 162 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.).

 4.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.

5.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

6.     Podanie przez Wykonawcę danych osobowych wynikających z zapisów zapytania ofertowego jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wyboru oferty Wykonawcy.

7.     W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8.     Posiada Pani/Pan:

 1)       na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 2)       na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

 3)       na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

 4)       prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

 5)       nie przysługuje Pani/Panu:

 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych - osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

« powrót