Informacja o wyborze oferty.

 Informacja z otwarcia ofert.

Nr spr. ZGM.NZP.2422.2.2020

 Pabianice, dnia 08.06.2020 r.

  INFORMACJA O PRZETARGU:

Zamawiający:

Miasto Pabianice

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

Tytuł zamówienia:

 Remont dachu i głowic kominowych na budynku mieszkalnym
położonym przy ul. Stanisława Moniuszki 45 w Pabianicach

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

Termin realizacji:  od podpisania umowy do dnia 30.09.2020 r.

Termin składania ofert:  do godz. 10:00 w dniu 24.06.2020 r.

Kryterium wyboru ofert:          Cena – 60 %

                                                  Kryterium gwarancji - przedłużenia rękojmi – 40 %

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

1.     Ogłoszenie o zamówieniu

2.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3.     Załączniki do SIWZ:

3.1.        Załączniki do umowy:

3.1.1.           Dokumentacja projektowa:

3.1.1.1            Projekt remontu dachu wraz z wzmocnieniem oraz usunięciem lukarn, lokalizacja  ul. Moniuszki 45, Pabianice, działka nr ew. 436 obręb P-7  załączniki nr 1 do umowy

3.1.1.2            Decyzja nr 1129/2019 z dnia 07 listopada 2019 r. pozwolenia na budowę – załączniki nr 2 do umowy

3.1.2.           Szkicowy rysunek istniejącego układu podłączeń do przewodów kominowych – załącznik nr 3 do umowy

3.1.3.           Przedmiar robót z charakterystyką obiektu – załącznik nr 4 do umowy

3.1.4.           Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 5 do umowy

3.1.5.           Parametry niektórych materiałów budowlanych – załącznik nr 6 do umowy

3.1.6.           Zdjęcia budynku – załącznik nr 7 do umowy

3.1.7.           Wykaz robót tymczasowych i towarzyszących do wykonania przez Wykonawcę - załącznik nr 8 do umowy

3.1.8.           Oświadczenie dotyczące świadczenia pracy przez osoby zatrudnione na umowę o pracę – załącznik nr 9 do umowy

3.1.9.           Wykaz podwykonawców - załącznik nr 11 do umowy

3.2.        Druki ofertowe:

3.2.1.           Oferta

3.2.2.           Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

3.2.3.           Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

3.2.4.           Zobowiązanie innych pomiotów

3.2.5.           Wykaz wykonanych robót budowlanych

3.2.6.           Informacja dotycząca kierownika budowy

3.2.7.           Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej 

3.2.8.           Oświadczenie wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego u Zamawiającego

« powrót