Informacja o wyborze oferty.

Informacja z otwarcia ofert.

Nr spr. ZGM.NZP.2422.3.2020

 Pabianice, dnia 13.08.2020r.

INFORMACJA O PRZETARGU:

Zamawiający:

Miasto Pabianice

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

Tytuł zamówienia:

USZCZELNIENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH DYMOWYCH ORAZ WENTYLACYJNYCH NA BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL STANISŁAWA MONIUSZKI 45 W PABIANICACH

 Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

Termin realizacji:  2 tygodnie od dnia podpisania umowy przez wykonawcą

Termin składania ofert:  do godz. 10:00 w dniu 31.08.2020r.

Kryterium wyboru ofert:        Cena – 60 %

                                                Kryterium gwarancji – 40 %

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1.     Ogłoszenie o zamówieniu

2.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3.     Załączniki do SIWZ:

3.1.        Załączniki do umowy:

              3.1.1      Projekt techniczny montaż przewodów kominowych- Załącznik nr 1

              3.1.2      Informacja o zakresie robót budowlanych do projektu technicznego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 2

              3.1.3      Przedmiar robót – Załącznik nr 3

              3.1.4      Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik nr 5

              3.1.5      Wykaz robót tymczasowych towarzyszących do wykonania przez Wykonawcę- Załącznik nr 6

              3.1.6      Oświadczenie dotyczące świadczenia pracy przez osoby zatrudnione na umowę o pracęzałącznik nr 7,

              3.1.7      Wykaz podwykonawcówzałącznik nr 8.

3.2.        Druki ofertowe:

3.2.1.           Oferta

3.2.2.           Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

3.2.3.           Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

3.2.4.           Zobowiązanie innych pomiotów

3.2.5.           Wykaz wykonanych robót budowlanych

3.2.6.           Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej 

3.2.7.           Oświadczenie wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego u Zamawiającego

 

Uwaga:

W przypadku korzystania z druku w formacie EXCEL - prosimy o nie dokonywanie zmian w komórkach z wpisanymi przez Zamawiającego danymi. Jakiekolwiek zmiany stanowić będą w końcowej fazie badania oferty podstawę do jej odrzucenia.

 

 

« powrót