Nr spr. ZGM.NZP.2422.14.2019

Informacja z otwarcia ofert. 

Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 11.12.2019 r.

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU:

 

Zamawiający:

 

Miasto Pabianice

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

 

 

 

Tytuł zamówienia:

 

WYKONYWANIE USŁUG KOMINIARSKICH W ROKU 2020

 

 

 

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

 

Termin realizacji: od dnia 01.01.2020 r. (lub od dnia podpisania umowy, jeżeli umowa
zostanie podpisana później) do dnia 31.12.2019 r.

 

Termin składania ofert: do godz. 10:00 w dniu 19.12.2019 r.

 

 

Kryterium wyboru ofert: Cena – 60 %

Kryterium terminu wykonania dodatkowych usług kominiarskich – 40 %

 

 

 

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu

 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 3. Załączniki do SIWZ:

  1. Załączniki do umowy:

    1. Wykaz cen jednostkowych (dla ROM I, ROM II i ROM III)

    2. Opis usług kominiarskich (dla: ROM I, ROM II, ROM III)

    3. Wykaz posesji (dla: ROM I, ROM II, ROM III)

    4. Oświadczenie dotyczące świadczenia pracy przez osoby zatrudnione na umowę o pracę – załącznik nr 4

    5. Wykaz podwykonawców – załącznik nr 6

    6. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 7

  2. Druki ofertowe:

    1. Oferta

    2. Formularz cenowy z załącznikiem (Dodatkowe usługi kominiarskie):

     1. dla ROM I – Formularz (PDF i EXCEL) oraz załącznik (PDF i EXCEL)

     2. dla ROM II – Formularz (PDF i EXCEL) oraz załącznik (PDF i EXCEL)

     3. dla ROM III – Formularz (PDF i EXCEL) oraz załącznik (PDF i EXCEL)

    3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

    4. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

    5. Zobowiązanie innych pomiotów

    6. Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

    7. Wykaz usług kominiarskich

    8. Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych

    9. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

    10. Oświadczenie wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego u Zamawiającego