Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty

Nr spr. ZGM.NZP.2422.5.2019

 Pabianice, dnia 25.06.2019 r.

  INFORMACJA O PRZETARGU:

Zamawiający:

Miasto Pabianice

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

Tytuł zamówienia:

  REMONT DACHÓW i GŁOWIC KOMINOWYCH

 NA BUDYNKACH POŁOŻONYCH
PRZY UL. PIĘKNEJ 39 W PABIANICACH

 Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

 Termin realizacji:  od podpisania umowy do dnia 31.08.2019 r.

 Termin składania ofert:  do godz. 10:00 w dniu 10.07.2019 r.

 Kryterium wyboru ofert:          Cena – 60 %

 

                                                  Kryterium gwarancji - przedłużenia rękojmi – 40 %

 

 Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

 DOKUMENTY DO POBRANIA

 1.     Ogłoszenie o zamówieniu

 2.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 3.     Załączniki do SIWZ:

 3.1.        Załączniki do umowy:

 3.1.1.           Mapa sytuacyjna – Załącznik nr 1,

 3.1.2.           Szkicowy rysunek połaci dachowych z wymiarowaniem – Załącznik nr 2,

 3.1.3.           Przedmiar robót łącznie z charakterystyką budynku – załącznik nr 3,

 3.1.4.           Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 4,

 3.1.5.           Parametry niektórych materiałów budowlanych – załącznik nr 5,

 3.1.6.           Wykaz robót tymczasowych i towarzyszących do wykonania przez Wykonawcę – załącznik nr 6,

 3.1.7.           Zdjęcia budynków – Załącznik nr 7,

 3.1.8.           Oświadczenie dotyczące świadczenia pracy przez osoby zatrudnione na umowę o pracę – załącznik nr 9,

 3.1.9.           Wykaz podwykonawców – załącznik nr 10.

 3.2.        Druki ofertowe:

 3.2.1.           Oferta

 3.2.2.           Formularz cenowy – w formacie PDF oraz w formacie EXCEL

 3.2.3.           Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 3.2.4.           Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

 3.2.5.           Zobowiązanie innych pomiotów

 3.2.6.           Wykaz wykonanych robót budowlanych

 3.2.7.           Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej 

 3.2.8.           Oświadczenie wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego u Zamawiającego

 Uwaga:

 W przypadku korzystania z druku w formacie EXCEL - prosimy o nie dokonywanie zmian w komórkach z wpisanymi przez Zamawiającego danymi.

Jakiekolwiek zmiany stanowić będą w końcowej fazie badania oferty podstawę do jej odrzucenia.