Nr spr. ZGM.NZP.2422.2.2019

Pabianice, dnia 12.06.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania.

 Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA O PRZETARGU:

Zamawiający:

 

Miasto Pabianice

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

 

Tytuł zamówienia:

 

MODERNIZACJA DRÓG WEWNĄTRZOSIEDLOWYCH ORAZ CIĄGÓW PIESZYCH NA OSIEDLU 1000-LECIA W KWADRACIE ULIC: ZAMKOWA, WYSPIAŃSKIEGO, SKŁODOWSKIEJ I KONOPNICKIEJ W PABIANICACH

 

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

Termin realizacji:  od podpisania umowy do dnia 31.08.2019 r.

Termin składania ofert:  do godz. 10:00 w dniu 27.06.2019 r.

Kryterium wyboru ofert:          Cena – 60 %

                                                  Kryterium gwarancji - przedłużenia rękojmi – 40 %

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

1.     Ogłoszenie o zamówieniu

2.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3.     Załączniki do SIWZ:

3.1.         Załączniki do umowy:

3.1.1.            Mapa sytuacyjna nieruchomości z zaznaczonym etapem do Remontu - załącznik nr 1 do umowy

3.1.2.            Dokumentacja projektowa - załącznik nr 3 do umowy pliki skompresowane

3.1.3.            Przedmiar robót - załącznik nr 4 do umowy

3.1.4.            Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- załącznik nr 5 do umowy pliki skompresowane

3.1.5.            Wykaz robót tymczasowych i towarzyszących do wykonania przez Wykonawcę- załącznik nr 6 do umowy

3.1.6.            Oświadczenie dotyczące świadczenia pracy przez osoby zatrudnione na umowę o pracę - załącznik nr 8 do umowy

3.1.7.            Wykaz podwykonawców - załącznik nr 9 do umowy

3.2.         Druki ofertowe:

3.2.1.            Oferta

3.2.2.            Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

3.2.3.            Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

3.2.4.            Zobowiązanie innych pomiotów

3.2.5.            Wykaz wykonanych robót budowlanych

3.2.6.            Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej 

3.2.7.            Oświadczenie wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego u Zamawiającego