Informacja o wyborze oferty

Informacja o unieważnieniu części I postępowania.

Informacja z otwarcia ofert.

Nr spr. ZGM.NZP.2422.3.2019                                                           Pabianice, dnia 26.09.2019 r.

INFORMACJA O PRZETARGU:

Zamawiający:

Miasto Pabianice

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

Tytuł zamówienia:

 Remont dróg dojazdowych przy ul. Ludowej pomiędzy blokami
ul. Ludowa 1 i ul. Ludowa 3 oraz remont zjazdu z ulicy Wileńskiej
do budynku przy ul. Wileńskiej 45 w Pabianicach

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

Termin realizacji:  od podpisania umowy do dnia 15.12.2019 r.

Termin składania ofert:  do godz. 10:00 w dniu 11.10.2019 r.

 

Kryterium wyboru ofert:          Cena – 60 %

                                                  Kryterium gwarancji - przedłużenia rękojmi – 40 %

 

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

1.     Ogłoszenie o zamówieniu

2.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3.     Załączniki do SIWZ:

3.1.        Załączniki do umowy:

3.1.1.           Dokumentacja projektowa - załączniki nr 1 do umowy

3.1.1.1            Remont dróg dojazdowych przy ul. Ludowej pomiędzy blokami mieszkaniowymi 1, 3, 4-8, 8a w Pabianicach - pliki skompresowane

3.1.1.2            Remont zjazdu z ulicy Wileńskiej do bloku nr 45 poprzez działkę nr 335/9 i 335/26 w Pabianicach – opis i  rysunki

3.1.2.           Przedmiar robót - załącznik nr 2 do umowy

3.1.2.1            Przedmiar robót dla Remontu dróg dojazdowych przy ul. Ludowej

3.1.2.2            Przedmiar robót dla Remont zjazdu z ulicy Wileńskiej do bloku nr 45

3.1.3.           Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 3 do umowy

3.1.3.1            STWiORB dla Remontu dróg dojazdowych przy ul. Ludowej - pliki skompresowane

3.1.3.2            STWiORB dla Remont zjazdu z ulicy Wileńskiej do bloku nr 45 - pliki skompresowane

3.1.4.           Wykaz robót tymczasowych i towarzyszących do wykonania przez Wykonawcę- załącznik nr 4 do umowy

3.1.5.        Oświadczenie dotyczące świadczenia pracy przez osoby zatrudnione na umowę o pracę - załącznik nr 6 do umowy

3.1.6.         Wykaz podwykonawców - załącznik nr 7 do umowy

3.2.        Druki ofertowe:

3.2.1.           Oferta

3.2.2.           Formularz cenowy - w formacie PDF, i w formacie Excel

3.2.3.           Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

3.2.4.           Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

3.2.5.           Zobowiązanie innych pomiotów

3.2.6.           Wykaz wykonanych robót budowlanych

3.2.7.           Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej 

3.2.8.           Oświadczenie wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego u Zamawiającego

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach reprezentowany przez Dyrektora Zakładu z siedzibą przy ul. Warzywnej 6, 95‑200 Pabianice https://www.zgm.pabianice.pl e-mail: zgm@zgm.pabianice.pl tel. 42 22592 85

2.  W ZGM w Pabianicach został powołany inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@zgm.pabianice.pl lub numeru tel. 693 337 954

3.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”.

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

6.    Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

7.    W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8.    Posiada Pani/Pan:

8.1.     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

przy czym:

    na etapie trwającego postępowania:

8.1.1. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

po zakończeniu postępowania:

8.1.2. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

8.2.  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników):

8.2.1. skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

8.3.   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków:

8.3.1. wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

8.3.2.  art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

8.4.     na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem:

8.4.1. ust. 3 lit b RODO tj. konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,

8.4.2. ust. 3 lit d RODO gdyż dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym,

8.4.3. ust. 3 lit e RODO gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

8.5.     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

8.6.     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

8.7.     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.