Informacja o unieważnieniu postępowania.

Informacja z otwarcia ofert.

 

Nr spr. ZGM.NZP.2422.12.2019

Pabianice, dnia 21.10.2019 r.

 INFORMACJA O PRZETARGU:

 Zamawiający:

 Miasto Pabianice

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

 Tytuł zamówienia:

 

Remont dróg dojazdowych przy ul. Ludowej
pomiędzy blokami ul. Ludowa 1 i ul. Ludowa 3 w Pabianicach

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

Termin realizacji: od podpisania umowy do dnia 15.12.2019 r.

Termin składania ofert: do godz. 10:00 w dniu 05.11.2019 r.

Kryterium wyboru ofert: Cena – 60 %

Kryterium gwarancji - przedłużenia rękojmi – 40 %

 

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu

 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 3. Załączniki do SIWZ:

  1. Załączniki do umowy:

    1. Dokumentacja projektowa - załączniki nr 1 do umowy

    2. Przedmiar robót - załącznik nr 2 do umowy

    3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 3 do umowy

    4. Wykaz robót tymczasowych i towarzyszących do wykonania przez Wykonawcę - załącznik nr 4 do umowy

    5. Oświadczenie dotyczące świadczenia pracy przez osoby zatrudnione na umowę o pracę - załącznik nr 6 do umowy

    6. Wykaz podwykonawców - załącznik nr 7 do umowy

  2. Druki ofertowe:

    1. Oferta

    2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

    3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

    4. Zobowiązanie innych pomiotów

    5. Wykaz wykonanych robót budowlanych

    6. Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

    7. Oświadczenie wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego u Zamawiającego