Informacja o wyborze oferty.

Informacja z otwarcia ofert.

Pytania z dnia 23.07.2019 r. do treści SIWZ wraz z odpowiedzią.

Nr spr. ZGM.NZP.2422.6.2019

Pabianice, dnia 12.07.2019 r.

 INFORMACJA O PRZETARGU:

Zamawiający:

Miasto Pabianice

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

Tytuł zamówienia:

 

MODERNIZACJA DRÓG WEWNĄTRZOSIEDLOWYCH ORAZ CIĄGÓW PIESZYCH NA OSIEDLU 1000-LECIA W KWADRACIE ULIC: ZAMKOWA, WYSPIAŃSKIEGO, SKŁODOWSKIEJ
I KONOPNICKIEJ W PABIANICACH
(II)

 

 Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

 Termin realizacji:  od podpisania umowy do dnia 15.11.2019 r.

 Termin składania ofert:  do godz. 10:00 w dniu 29.07.2019 r.

 Kryterium wyboru ofert:          Cena – 60 %

                                             Kryterium gwarancji - przedłużenia rękojmi – 40 %

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1.     Ogłoszenie o zamówieniu

2.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3.     Załączniki do SIWZ:

3.1.        Załączniki do umowy:

3.1.1.           Mapa sytuacyjna nieruchomości z zaznaczonym etapem do Remontu - załącznik nr 1 do umowy

3.1.2.           Dokumentacja projektowa - załącznik nr 3 do umowy pliki skompresowane

3.1.3.           Przedmiar robót - załącznik nr 4 do umowy

3.1.4.           Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- załącznik nr 5 do umowy pliki skompresowane

3.1.5.           Wykaz robót tymczasowych i towarzyszących do wykonania przez Wykonawcę- załącznik nr 6 do umowy

3.1.6.           Oświadczenie dotyczące świadczenia pracy przez osoby zatrudnione na umowę o pracę - załącznik nr 8 do umowy

3.1.7.           Wykaz podwykonawców - załącznik nr 9 do umowy

3.2.        Druki ofertowe:

3.2.1.           Oferta

3.2.2.           Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

3.2.3.           Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

3.2.4.           Zobowiązanie innych pomiotów

3.2.5.           Wykaz wykonanych robót budowlanych

3.2.6.           Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej 

3.2.7.           Oświadczenie wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego u Zamawiającego