Informacja o wyborze oferty.

Informacja z otwarcia ofert.

Uwag: w dniu 1.08.2019r wprowadzono zmiany w treści SIWZ .

Nr spr. ZGM.NZP.2422.7.2019

Pabianice, dnia 22.07.2019 r.

INFORMACJA O PRZETARGU:

 Zamawiający:

 Miasto Pabianice

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

 

Tytuł zamówienia:

REMONT DACHU i GŁOWIC KOMINOWYCH NA BUDYNKU MIESZKALNYM POŁOŻONYM PRZY UL. KONSTANTYNOWSKIEJ 6 W PABIANICACH

 

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

Termin realizacji:  od podpisania umowy do dnia 31.08.2019 r.

Termin składania ofert:  do godz. 10:00 w dniu 06.08.2019 r.

Kryterium wyboru ofert:          Cena – 60 %

                                                  Kryterium gwarancji - przedłużenia rękojmi – 40 %

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

DOKUMENTY DO POBRANIA

1.     Ogłoszenie o zamówieniu

2.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - ze zmianami z dnia 01.08.2019r.

3.     Załączniki do SIWZ:

3.1.        Załączniki do umowy:

3.1.1.           Mapa sytuacyjna – Załącznik nr 1,

3.1.2.           Szkicowy rysunek połaci dachowych z wymiarowaniem – Załącznik nr 2,

3.1.3.           Przedmiar robót łącznie z charakterystyką budynku – załącznik nr 3,

3.1.4.           Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 4,

3.1.5.           Parametry niektórych materiałów budowlanych – załącznik nr 5,

3.1.6.           Wykaz robót tymczasowych i towarzyszących do wykonania przez Wykonawcę – załącznik nr 6,

3.1.7.           Zdjęcia budynków – Załącznik nr 7,

3.1.8.           Oświadczenie dotyczące świadczenia pracy przez osoby zatrudnione na umowę o pracę – załącznik nr 9,

3.1.9.           Wykaz podwykonawców – załącznik nr 10.

3.2.        Druki ofertowe:

3.2.1.           Oferta

3.2.2.           Formularz cenowy – w formacie PDF oraz w formacie EXCEL

3.2.3.           Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

3.2.4.           Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

3.2.5.           Zobowiązanie innych pomiotów

3.2.6.           Wykaz wykonanych robót budowlanych

3.2.7.           Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej 

3.2.8.           Oświadczenie wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego u Zamawiającego

 

Uwaga:

W przypadku korzystania z druku w formacie EXCEL - prosimy o nie dokonywanie zmian w komórkach z wpisanymi przez Zamawiającego danymi.

Jakiekolwiek zmiany stanowić będą w końcowej fazie badania oferty podstawę do jej odrzucenia.