Informacja o wyborze oferty dla części 3 i unieważnieniu części 1.

Informacja o wyborze oferty dla części 2.

Informacja z otwarcia ofert.

Nr spr. ZGM.NZP.2422.18.2018

 Pabianice, dnia 15.10.2018 r.

  INFORMACJA O PRZETARGU:

Zamawiający:

Miasto Pabianice

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

Tytuł zamówienia:

 REMONTY DACHÓW i GŁOWIC KOMINOWYCH

 na budynkach położonych przy:  ul. Bóźnicznej 1,ul. ks. Piotra Skargi 27, ul. św. Maksymiliana Marii Kolbego 1,
ul. Tadeusza Kościuszki 13 w Pabianicach

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

Termin realizacji:  od podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.

Termin składania ofert:  do godz. 10:00 w 30.10.2018 r.

Kryterium wyboru ofert:          Cena – 60 %

                                             Kryterium gwarancji - przedłużenia rękojmi – 40 %

 

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

DOKUMENTY DO POBRANIA

1.     Ogłoszenie o zamówieniu

2.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3.     Załączniki do SIWZ:

3.1.         Załączniki do umowy:

3.1.1.           Dla każdej nieruchomości oddzielne dokumenty: Mapa sytuacyjna + Szkicowe rysunki połaci dachowych z wymiarowaniem +
Przedmiary robót łącznie z charakterystyką budynków + zdjęcia budynków mieszkalnych (wymienione dokumenty zostały zblokowane w jeden plik)
– załączniki 1-3 i 7 do umowy

3.1.1.1              ul. Bóźniczna 1,

3.1.1.2              ul. ks. Piotra Skargi 27,

3.1.1.3              ul. św. Maksymiliana Marii Kolbego 1,

3.1.1.4              ul. Tadeusza Kościuszki 13,

3.1.2.            Dla wszystkich części zamówienia te same dokumenty:

3.1.2.1              Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. 4 do umowy

3.1.2.2              Parametry niektórych materiałów budowlanych – zał. 5 do umowy

3.1.2.3              Wykaz robót tymczasowych i towarzyszących do wykonania przez Wykonawcę – zał. 6 do umowy

3.1.2.4              Oświadczenie dotyczące świadczenia pracy przez osoby zatrudnione na umowę o pracę – zał. 9 do umowy

3.1.2.5              Wykaz podwykonawców – zał. 10 do umowy

3.2.         Druki ofertowe:

3.2.1.            Oferta

3.2.2.            Formularz cenowy – w formacie PDF oraz w formacie EXCEL

3.2.3.            Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

3.2.4.            Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

3.2.5.            Zobowiązanie innych pomiotów

3.2.6.            Wykaz wykonanych robót budowlanych

3.2.7.            Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej 

3.2.8.            Oświadczenie wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego u Zamawiającego

 

Uwaga:

W przypadku korzystania z druku w formacie EXCEL - prosimy o nie dokonywanie zmian w komórkach z wpisanymi przez Zamawiającego danymi. Jakiekolwiek zmiany stanowić będą
w końcowej fazie badania oferty podstawę do jej odrzucenia.