Nr spr. ZGM.NZP.2422.6.2018

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 21.05.2018 r.

 

INFORMACJA O PRZETARGU:

Zamawiający:

Miasto Pabianice

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

Tytuł zamówienia:

 

REMONTY DACHÓW i GŁOWIC KOMINOWYCH

na budynkach położonych przy ul. Poprzecznej 12, ul. Północnej 3, ul. Warszawskiej 37, ul. Moniuszki 45, ul. Narutowicza 4, ul. Sienkiewicza 2, ul. Sienkiewicza 11, ul. Karniszewickiej 25, ul. Torowej 2/4
 w Pabianicach

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

Termin realizacji:  od podpisania umowy do dnia 30.09.2018 r.

Termin składania ofert:  do godz. 10:00 w dniu 06.06.2018 r.

Kryterium wyboru ofert:          Cena – 60 %

                                                  Kryterium gwarancji - przedłużenia rękojmi – 40 %

 

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

DOKUMENTY DO POBRANIA

1.     Ogłoszenie o zamówieniu

2.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3.     Załączniki do SIWZ:

3.1.         Załączniki do umowy:

3.1.1.            Dla każdej części zamówienia oddzielne dokumenty: Mapa sytuacyjna + Szkicowe rysunki połaci dachowych z wymiarowaniem + Przedmiary robót łącznie z charakterystyką budynków + zdjęcia budynków mieszkalnych (wymienione dokumenty zostały zblokowane w jeden plik) – załączniki 1-3 i 7 do umowy

3.1.1.1              Część 1: ul. Poprzeczna 12

3.1.1.2              Część 2: ul. Północna 3

3.1.1.3              Część 3: ul. Warszawska 37

3.1.1.4              Część 4: ul. Moniuszki 45

3.1.1.5              Część 5: ul. Narutowicza 4

3.1.1.6              Część 6: ul. Sienkiewicza 2

3.1.1.7              Część 7: ul. Sienkiewicza 11

3.1.1.8              Część 8: ul. Karniszewicka 25

3.1.1.9              Część 9: ul. Torowa 2/4.


3.1.2.            Dla wszystkich części zamówienia te same dokumenty:

3.1.2.1              Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

3.1.2.2              Parametry niektórych materiałów budowlanych – zał. 5 do umowy

3.1.2.3              Wykaz robót tymczasowych i towarzyszących do wykonania przez Wykonawcę – zał. 6 do umowy

3.1.2.4              Oświadczenie dotyczące świadczenia pracy przez osoby zatrudnione na umowę o pracę – zał. 9 do umowy

3.1.2.5              Wykaz podwykonawców – zał. 10 do umowy

3.2.         Druki ofertowe:

3.2.1.            Oferta

3.2.2.            Formularz cenowy – w formacie PDF oraz w formacie EXCEL

3.2.3.            Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

3.2.4.            Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

3.2.5.            Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej 

3.2.6.            Zobowiązanie innych pomiotów

3.2.7.            Wykaz wykonanych robót budowlanych

3.2.8.            Oświadczenie wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego u Zamawiającego

 

Uwaga:

W przypadku korzystania z druku w formacie EXCEL - prosimy o nie dokonywanie zmian w komórkach z wpisanymi przez Zamawiającego danymi. Jakiekolwiek zmiany stanowić będą w końcowej fazie badania oferty podstawę do jej odrzucenia.