Informacja o unieważnieniu postępowania.

Projekt

„Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

 

Nr spr. ZGM.NZP.2422.3.2018 

 

 

Pabianice, dnia 28.02.2018 r.

 

INFORMACJA O PRZETARGU:

 

Zamawiający:

Miasto Pabianice

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

 

 

Tytuł zamówienia:

 REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA 6 W CELU ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA LOKALE MIESZKALNE WSPOMAGANE DLA DZIECI Z PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I RODZIN ZASTĘPCZYCH – W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - III

 

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

Termin realizacji:  nie krótszy niż 270 dni i nie dłuższy niż 360 dni licząc od podpisania umowy

Termin składania ofert:  do godz. 12:00 w dniu 16.03.2018 r. r.

Kryterium wyboru ofert:          Cena – 60 %

                                                  Termin realizacji – 20 %

                                                  Okres gwarancji – 20%

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

DOKUMENTY DO POBRANIA

1.     Ogłoszenie o zamówieniu

2.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3.     Załączniki do SIWZ:

3.1.         Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia + przynależne załączniki:

3.1.1.            Inwentaryzacja budowlana

3.1.2.            Program funkcjonalno – użytkowy

3.1.3.            Warunki techniczne wydane przez ZWiK Spółka z o. o. w Pabianicach

3.1.4.            Warunki techniczne wydane przez ZEC Spółka z o. o. w Pabianicach

3.1.5.            Opinia WUOZ w Łodzi

3.2.         Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału

3.3.         Załącznik nr 3 – Wzór informacji albo listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

3.4.         Załącznik nr 4 – Wzór wykazu robót budowlanych

3.5.         Załącznik nr 5 – Wzór wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

3.6.         Załącznik nr 6 – Wzór wykazu dot. zakresu podwykonawstwa

3.7.         Załącznik nr 7 – Wzór przykładowego zobowiązania podmiotu trzeciego

3.8.         Załącznik nr 8 – Wzór formularza ofertowego

3.9.         Załącznik nr 9 – Wzór umowy + przynależne załączniki:

3.9.1.            Wzór karty Gwarancyjnej

3.9.2.            Wzór wykazu osób zatrudnionych na budowie

4.     Dodatkowe załączniki:

4.1.         Audyt energetyczny

4.2.      Wypis z tekstu planu

4.3.      Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością