Informacja o wyborze oferty.

Nr spr. ZGM.NZP.2422.1.2018

 

 

Zestawienie z otwarcia ofert

Pabianice, dnia 11.01.2018 r.

 

INFORMACJA O PRZETARGU:

 

Zamawiający:

 

Miasto Pabianice

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

 

Tytuł zamówienia:

WYKONYWANIE USŁUG KOMINIARSKICH

W OKRESIE OD 01 LUTEGO DO 31 GRUDNIA 2018 R.

 

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Termin realizacji: od dnia 01.02.2018 r. (lub od dnia podpisania umowy, jeżeli umowa zostanie podpisana później) do dnia 31.12.2018 r.

 

Termin składania ofert: do godz. 10:00 w dniu 19.01.2018 r.

 

Kryteria wyboru ofert: Cena – 60 %

Kryterium terminu wykonania dodatkowych usług kominiarskich – 40 %

 

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Załączniki do SIWZ:

3.1 Załączniki do umowy:

3.1.1. Wykaz cen jednostkowych (dla ROM I, ROM II, ROM III)

3.1.2. Opis usług kominiarskich (dla: ROM I, ROM II, ROM III)

3.1.3 Wykaz posesji (dla: ROM I, ROM II, ROM III)

3.1.4. Wykaz osób zatrudnionych – załącznik nr 4

3.1.5. Wykaz podwykonawców – załącznik nr 6

3.2. Druki ofertowe:

3.2.1. Oferta

3.2.2. Formularz cenowy z załącznikiem (Dodatkowe usługi kominiarskie):

3.2.2.1. dla ROM I – Formularz (PDF i EXCEL) oraz załącznik (PDF i EXCEL)

3.2.2.2. dla ROM II – Formularz (PDF i EXCEL) oraz załącznik (PDF i EXCEL)

3.2.2.3. dla ROM III – Formularz (PDF i EXCEL) oraz załącznik (PDF i EXCEL)

3.2.3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

3.2.4. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

3.2.5. Zobowiązanie innych pomiotów

3.2.6. Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

3.2.7. Wykaz usług kominiarskich

3.2.8. Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych

3.2.9. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

3.2.10. Oświadczenie wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego u Zamawiającego