Nr spr. ZGM.NZP.2422.4.2018

Pabianice, dnia 20.03.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 INFORMACJA O PRZETARGU:

Zamawiający:

Miasto Pabianice

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

 

Tytuł zamówienia:

 

REMONT DACHU i GŁOWIC KOMINOWYCH

na budynku położonym na nieruchomości
przy ul. Szarych Szeregów 11
w Pabianicach

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Termin realizacji:  od podpisania umowy do dnia 30.09.2018 r. 

Termin składania ofert:  do godz. 10:00 w dniu 05.04.2018 r.

 

Kryterium wyboru ofert:          Cena – 60 %

                                             Kryterium gwarancji - przedłużenia rękojmi – 40 %

 

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

DOKUMENTY DO POBRANIA

1.     Ogłoszenie o zamówieniu

2.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3.     Załączniki do SIWZ:

3.1.         Załączniki do umowy:

3.1.1.            Mapa sytuacyjna - załącznik nr 1

3.1.2.            Szkicowy rysunek połaci dachowych z wymiarowaniem - załącznik nr 2

3.1.3.            Przedmiar robót łącznie z charakterystyką budynku - załącznik nr 3

3.1.4.            Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 4

3.1.5.            Parametry niektórych materiałów budowlanych - załącznik nr 5

3.1.6.            Wykaz robót tymczasowych i towarzyszących do wykonania przez Wykonawcę - załącznik nr 6

3.1.7.            Zdjęcia budynku - załącznik 7

3.1.8.            Wykaz osób zatrudnionych - załącznik nr 8

3.1.9.            Wykaz podwykonawców - załącznik nr 9

3.2.         Druki ofertowe:

3.2.1.            Oferta

3.2.2.            Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

3.2.3.            Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

3.2.4.            Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej 

3.2.5.            Zobowiązanie innych pomiotów

3.2.6.            Wykaz wykonanych robót budowlanych

3.2.7.            Oświadczenie wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego u Zamawiającego