Informacja o wyborze oferty.

Informacja z otwarcia ofert.

INFORMACJA O PRZETARGU:

Zamawiający:

Miasto Pabianice

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

 

Tytuł zamówienia:

REMONT DACHÓW i GŁOWIC KOMINOWYCH

na budynkach położonych na nieruchomości przy ul. Kościuszki 31a w Pabianicach

 

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

Termin realizacji:  od podpisania umowy do dnia 10.11.2017 r.

Termin składania ofertdo godz. 10:00 w dniu 05.09.2017 r.

Kryterium wyboru ofert:          Cena – 60 %

                                                  Kryterium gwarancji - przedłużenia rękojmi – 40 % 

 

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania.

DOKUMENTY DO POBRANIA

1.     Ogłoszenie o zamówieniu

2.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3.     Załączniki do SIWZ:

3.1.         Załączniki do umowy:

3.1.1.            Mapa sytuacyjna - załącznik nr 1

3.1.2.            Szkicowe rysunki połaci dachowych z wymiarowaniem - załącznik nr 2

3.1.3.            Przedmiary robót łącznie z charakterystyką budynków - załącznik nr 3

3.1.4.            Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 4

3.1.5.            Parametry niektórych materiałów budowlanych - załącznik nr 5

3.1.6.            Wykaz robót tymczasowych i towarzyszących do wykonania przez Wykonawcę - załącznik nr 6

3.1.7.            Zdjęcia budynków - załącznik 7

3.1.8.            Wykaz osób zatrudnionych - załącznik nr 9

3.1.9.            Wykaz podwykonawców - załącznik nr 10.

3.2.         Druki ofertowe:

3.2.1.            Oferta

3.2.2.            Formularz cenowy – w formacie PDF oraz w formacie EXCEL

3.2.3.            Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

3.2.4.            Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

3.2.5.            Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej 

3.2.6.            Zobowiązanie innych pomiotów

3.2.7.            Wykaz wykonanych robót budowlanych

3.2.8.            Oświadczenie wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego u Zamawiającego

 

Uwaga:

W przypadku korzystania z druku w formacie EXCEL - prosimy o nie dokonywanie zmian w komórkach z wpisanymi przez Zamawiającego danymi. Jakiekolwiek zmiany stanowić będą w końcowej fazie badania oferty podstawę do jej odrzucenia.

 

« powrót