Informacja o unieważnieniu postępowania.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert.

Nr spr. ZGM.NZP.2422.8.2017

Pabianice, dnia 28.09.2017 r.

 

INFORMACJA O PRZETARGU:

Zamawiający:

Miasto Pabianice

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

Tytuł zamówienia:

 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH
 W ZAKRESIE ADAPTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
NA LOKAL BIUROWY
W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
W BUDYNKU WSPÓLNOTY PRZY UL. KOŚCIUSZKI 18 W PABIANICACH

 

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

Termin realizacji:  od podpisania umowy do dnia 31.03.2018 r.

Termin składania ofert:  do godz. 10:00 w dniu 18.10.2017 r.

Kryterium wyboru ofert:          Cena – 60 %

                                                  Kryterium gwarancji - przedłużenia rękojmi – 40 %

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania 

DOKUMENTY DO POBRANIA

1.     Ogłoszenie o zamówieniu

1.1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

2.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  - ze zmianami z dnia 11.10.2017 r.

      ZMIANA SIWZ

3.     Załączniki do SIWZ:

3.1.         Załączniki do umowy:

3.1.1.            Program funkcjonalno – użytkowy z załącznikami:

3.1.1.1              Mapa sytuacyjna - załącznik nr 1 do PFU

3.1.1.2              Inwentaryzacja budowlana II piętra – załącznik 2 do PFU

3.1.1.3              rzut II piętra z naniesionymi na rysunku inwentaryzacji zmianami, jakie są przewidziane dla wykonania remontu – załącznik nr 3 do PFU

3.1.1.4              zdjęcia budynku i istniejących lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu – załącznik nr 4 do PFU

3.1.1.5              Projekt wewnętrznej instalacji c.o. - rzut II piętra – załącznik nr 5 do PFU

3.1.1.6              opinia kominiarska – załącznik nr 6 do PFU

3.1.2.            Wykaz osób zatrudnionych – załącznik nr 3

3.1.3.            Wykaz podwykonawców –  załącznik nr 4

3.1.4.            Kosztorys szacunkowy – załącznik nr 5

3.2.         Druki ofertowe:

3.2.1.            Oferta

3.2.2.            Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

3.2.3.            Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

3.2.4.            Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej 

3.2.5.            Zobowiązanie innych pomiotów

3.2.6.            Wykaz wykonanych robót budowlanych

3.2.7.            Oświadczenie wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego u Zamawiającego

« powrót