Informacja o wyborze oferty - II.

Informacja o wyborze oferty.

Informacja z otwarcia ofert.

Nr spr. ZGM.NZP.2422.2.2017

 Pabianice, dnia 02.06.2017 r.

  INFORMACJA O PRZETARGU:

Zamawiający:

Miasto Pabianice

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

 

Tytuł zamówienia:

 REMONTY DACHÓW i GŁOWIC KOMINOWYCH

 na budynkach położonych na nieruchomościach przy ul. Gdańskiej 7,
ul. św. Rocha 19, ul. Konopnej 1, ul. Pięknej 25, ul. Kościuszki 31a,
ul. Narutowicza 19 i ul. Szarych Szeregów 11 w Pabianicach

 

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

Termin realizacji:  od podpisania umowy do dnia 15.10.2017 r.

Termin składania ofert:  do godz. 10:00 w dniu 21.06.2017 r. - zmieniona w dniu 14.06.2017r

Kryterium wyboru ofert:          Cena – 60 %

                                                   Kryterium gwarancji - przedłużenia rękojmi – 40 %

  Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

1.     Ogłoszenie o zamówieniu

1.1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

2.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2.1. Informacja o zmianie treści SIWZ.

3.     Załączniki do SIWZ:

3.1.         Załączniki do umowy:

3.1.1.       Dla każdej części zamówienia oddzielne dokumenty: Mapa sytuacyjna + Szkicowe rysunki połaci dachowych z wymiarowaniem + Przedmiary robót łącznie z charakterystyką budynków + zdjęcia budynków mieszkalnych (wymienione dokumenty zostały zblokowane w jeden plik) – załączniki 1-3 i 7 do umowy

3.1.1.1              dla nieruchomości przy ul. Gdańskiej 7

3.1.1.2              dla nieruchomości przy ul. św. Rocha 19

3.1.1.3              dla nieruchomości przy ul. Konopnej 1

3.1.1.4              dla nieruchomości przy ul. Pięknej 25

3.1.1.5              dla nieruchomości przy ul. Kościuszki 31a

3.1.1.6              dla nieruchomości przy ul. Narutowicza 19

3.1.1.7              dla nieruchomości przy ul. Szarych Szeregów 11

3.1.2.            Dla wszystkich części zamówienia te same dokumenty:

3.1.2.1          Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

3.1.2.1.1       dla dachów krytych papą termozgrzewalną – zał. 4/A do umowy

3.1.2.1.2       dla dachu przy ul. Szarych Szeregów – zał. 4/B do umowy

3.1.2.2              Parametry niektórych materiałów budowlanych – zał. 5 do umowy

3.1.2.3              Wykaz robót tymczasowych i towarzyszących do wykonania przez Wykonawcę – zał. 6 do umowy

3.1.2.4              Wykaz osób zatrudnionych – zał. 9 do umowy

3.1.2.5              Wykaz podwykonawców – zał. 10 do umowy

3.2.         Druki ofertowe:

3.2.1.            Oferta - dniu 13.06.2017 r. zamieszczono ten druk z naniesiona poprawą.

3.2.2.            Formularz cenowy – w formacie PDF oraz w formacie EXCEL

3.2.3.            Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

3.2.4.            Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

3.2.5.            Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej 

3.2.6.            Zobowiązanie innych pomiotów

3.2.7.            Wykaz wykonanych robót budowlanych

3.2.8.            Oświadczenie wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego u Zamawiającego

 

Uwaga:

W przypadku korzystania z druku w formacie EXCEL - prosimy o nie dokonywanie zmian w komórkach z wpisanymi przez Zamawiającego danymi. Jakiekolwiek zmiany stanowić będą w końcowej fazie badania oferty podstawę do jej odrzucenia.

« powrót