Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA O PRZETARGU:

 Zamawiający:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

 

Tytuł zamówienia:

 „ubezpieczenie  mienia  i  działalności
zakładu  gospodarki  mieszkaniowej  w pabianicach”

 

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Termin realizacji: do 31.12.2014 r.

 

Termin składania ofert:  do godz. 10:00 w dniu 28.10.2013  r.

 

Kryterium wyboru ofert:

                                       cena - znaczenie kryterium 70%

                                       klauzule dodatkowe - znaczenie kryterium 30%

 

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Pytania i odpowiedzi (dalsze)

     - Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia od dotyczhczasowego ubezpieczyciela

      -  Proponowana klauzula uproszczonej likwidacji szkód

 Pytania i odpowiedzi ( odpowiedzi stanowią zmianę w treści SIWZ )

Zmiana w treści SIWZ

1.      Ogłoszenie o zamówieniu

2.      Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3.      Załączniki do SIWZ:

3.1.           Charakterystyka Zamawiającego

3.2.           Opis przedmiotu zamówienia:

3.2.1.              Opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 1 zamówienia

3.2.2.              Opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 2 zamówienia

3.2.3.              Opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 3 zamówienia

3.2.4.              Opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 4 zamówienia

3.2.5.              Opis przedmiotu zamówienia - treści klauzul dodatkowych

3.3.           Projekt umowy

3.3.1.              Projekt umowy dla części 1 zamówienia

3.3.2.              Projekt umowy dla części 2 zamówienia

3.3.3.              Projekt umowy dla części 3 zamówienia

3.3.4.              Projekt umowy dla części 4 zamówienia

3.4.           Formularz ofertowy

3.4.1.              Formularz ofertowy dla części 1 zamówienia

3.4.2.              Formularz ofertowy dla części 2 zamówienia (zmodyfikowano 25.10.2013r)

3.4.3.              Formularz ofertowy dla części 3 zamówienia

3.4.4.              Formularz ofertowy dla części 4 zamówienia

3.5.           Oświadczenia wykonawcy

3.5.1.         Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy  Pzp

3.5.2.     Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

3.5.3.         Oświadczenie o wskaźnikach pokrycia marginesu wypłacalności i pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

3.5.4.              Informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

3.6.           Wykazy mienia

3.6.1.               Wykaz budynków do części 1 zamówienia

3.6.2          Wykaz budynków do części 2 zamówienia

3.6.3.              Wykaz sprzętu elektronicznego do części 2 zamówienia

3.6.4.              Wykaz pojazdów do części 4 zamówienia

3.6.5.              Wykaz budynków drewnianych w zasobach ZGM

« powrót