Informacja o wyborze oferty.

 Pabianice, dnia 18.11.2013 r.

 ZGM/ZP-26m/2013

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

                                       z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

 

1.       Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

 

Wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej na nieruchomości
przy ul. Warzywnej 6 w Pabianicach

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia : 31.12.2013 r.

5.       Kryterium wyboru oferty :  najniższa cena.

6.       Termin składania ofert: 28.11.2013 r. do godziny 13:00.

7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Sekretariatu. Oferta powinna zawierać:

7.1.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2.    formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

7.3.    referencje od co najmniej od dwóch inwestorów poświadczających należyte wykonanie instalacji gazowych.

7.4.    właściwe dla przedmiotu zamówienia uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o czynnym członkostwie we właściwej dla miejsca zamieszkania Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osoby, która będzie pełniła obowiązki kierownika budowy.

8.       Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty.

9.       Termin otwarcia ofert 28.11.2013 r. o godz. : 13:30.

10.    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie meilowej lub faxem.

11.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Wanda Rutkowska - Hanc, tel. 42/22-59-252.

12.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny, tel. 42/22-59- od 256 do 257.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy.
  2. Formularz ofertowy.
  3. Dokumentacja projektowa.

 

« powrót