Informacja o wyborze oferty.


 

Pabianice, dnia 23.05.2013

 ZGM/ZP-8m/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

                                       z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 1.  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

wykonanie dokumentacji projektowej dla celów rozbiórki budynków w Pabianicach na nieruchomości
przy ul. Warszawska 115; Waryńskiego 4; św. Rocha 6; Pułaskiego 12

2.        Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.        Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.        Terminy wykonania i przekazania dokumentacji określa się na następująco:

4.1.    przekazania wniosku o pozwolenie na rozbiórkę lub zgłoszenia do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach - cztery tygodnie licząc od dnia podpisania umowy,

4.2.    przekazania Zamawiającemu dokumentacji nie stanowiącej załącznika do w/w wniosku lub zgłoszenia, tj. projektu budowlanego (w tym wykonawczego), specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robot będącego elementem dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego - sześć tygodni licząc od dnia podpisania umowy.

5.        Kryterium wyboru oferty : cena; każda z dokumentacji będzie oceniana oddzielnie.

6.        Termin składania ofert: 07.06.2013 do godz. 13.45

7.        Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Sekretariatu. Oferta powinna zawierać:

7.1.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2.    formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

8.        Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty

9.        Termin otwarcia ofert: 07.06.2013 r. o godz. : 14.00.

10.    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie mailowej lub faxem.

11.    Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Małgorzata Bajer– tel. 509588870

12.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Małgorzata Bajer– tel. 509588870

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

1.       Wzór umowy.

2.       Formularz ofertowy (wybór ofert dokonany zostanie na każdą dokumentację  oddzielnie )

3.       Opis techniczny budynków.

4.      Mapki lokalizacyjne budynków.

« powrót