Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 19.09.2013 r.

ZGM/ZP-19m/2013


ZAPYTANIE OFERTOWE


o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)1.  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :


Wykonanie ściągów stalowych-wzmocnienia ścian-budynku mieszkalnego

w Pabianicach przy ul. Łaskiej 4


2.        Usługa świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.        Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.        Termin realizacji zamówienia: 30.11.2013 r.

5.        Kryterium wyboru oferty : cena.

6.        Termin składania ofert: 26.09.2013r. do godziny 13:00 w sekretariacie ZGM.

7.        Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Sekretariatu. Oferta powinna zawierać:

7.1.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2.    referencje (lub inne dokumenty) od dwóch różnych zleceniodawców poświadczające prawidłowe wykonanie robót o podobnym charakterze do objętych niniejszym zamówieniem

8.        Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty

9.        Termin otwarcia ofert 26.09.2013r. o godz.: 13:30.

10.    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie meilowej lub faxem.

11.    Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Komórka ds. Z.P. - tel. 42/22-59-252.

12.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny - tel. 42/22-59-257, 42/22-59-256.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

1.        Wzór umowy z załącznikami:

a.     Załącznik nr 1 - Projekt budowlany ściągów stalowych

·         opis techniczny i informacje dotyczące BIOZ

·         mapa sytuacyjna (rys.nr.1 )

·         rysunki techniczne( od nr.2 do nr.7)

b.     Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

2.        Formularz ofertowy

« powrót