Informacja o wyborze oferty.

Nr zam.ZP-27m/2013                                                                          Pabianice, dnia 14.11.2012

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

                                       z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

 

1)      Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

 

USŁUGA OCHRONY OSOB I MIENIA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI   MIESZKANIOWEJ W PABIANICACH

 

2)      Wykonanie zamówienia będzie świadczone na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3)      Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono we wzorach umów i opisie przedmiotu zamówienia, która stanowią Załącznik  do Zapytania Ofertowego.

4)      Termin realizacji zamówienia : 01.01.2014r.- 31.12.2014r.

5)      Kryterium wyboru oferty : -najniższa cena. Zamawiający dokona wyboru ofert/oferty w wariancie dla siebie najkorzystniejszym.

6)      Termin składania ofert: 25.11.2013do godz. 13.00 ZGM - ul. Warzywna 6 (Sekretariat pok. nr 7)

7)      Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Sekretariatu. Oferta złożona pisemnie winna być w zamkniętej kopercie z napisem : „ Oferta na usługę ochrony osób i mienia dla ZGM w Pabianicach „.

8)      Do oferty powinny być  dołączone :

a)      Formularz ofertowy  i  formularz cenowy

b)      Aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

c)      Aktualna koncesja właściwego Ministra na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia i osób w zakresach odpowiednich do części składania oferty

d)      Polisa Wykonawcy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

e)      Referencje od co najmniej dwóch zleceniodawców usług  ochrony

9)      Dopuszcza się składanie ofert częściowych (wariant 1 formularza cenowego) na cały przedmiot zamówienia lub na dowolną część  zamówienia oraz oferty na cały zakres zamówienia ( wariant 2 formularza cenowego) . Można złożyć ofertę w obu wariantach.

10)  Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6,8 i 9 skutkuje odrzuceniem oferty

11)  Termin  i miejsce jawnego otwarcia ofert 25.11.2013o godz. 13:30 -ZGM ul. Warzywna 6 (sala parter)

      O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie mailowej lub fakem.

12)  Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Komórka ds.ZP tel. 42 2259252

13)  Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Tadeusz Nowicki tel 42 2259278

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy i formularz cenowy
  2. Wzór umowy wraz z Opisem przedmiotu zamówienia -Szpitalna 2 (ochrona bezpośrednia)
  3. Wzór umowy - Warzywna 6 (ochrona radiowa)
  4. Wzór umowy- konwój wartości pieniężnych

 

« powrót