Pabianice, dnia 11.10. 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie  art. 4 p. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy
do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia.)

 

1.         Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

 „Badanie sprawozdania finansowego”

 

2.         Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.         Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

4.         Szacunkowa wartość zamówienia obliczona została na podstawie średnich cen rynkowych.

5.         Termin realizacji zamówienia: do 30.04.2014 r.

6.         Kryterium wyboru oferty: cena – waga 100%, liczona wg wzoru:

Co – cena oferty obliczona wg wzoru

Co= Cmin.o/Cob x 100 gdzie Cmin.o – cena oferty o najniższej cenie, Cob – cena oferty badanej

Maksymalna ilość punktów – 100 pkt.

7.         Sposób przygotowania oferty.

         Oferta musi być złożona w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy  umieścić:

·         dokładny adres Wykonawcy (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu),

·         oznaczenie „Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach za rok 2013 przez biegłego rewidenta. Nie otwierać przed 25.10.2013r. godzina 11.15 ”

8.     Miejsce i termin składania ofert : do dnia 25.10. 2013 r. godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego – sekretariat I p.

9.     Forma  składania  ofert :  pisemnie.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie oznaczonej jak w pkt. 7 należy złożyć do dnia 25.10.2013 do godz. 11.00  w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach, ul. Warzywna 6, Sekretariat I p.- decyduje data wpływu do sekretariatu. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty były  ponumerowane i zaparafowane, a oferta opakowana w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią bez jej naruszenia. Oferta nie zawierająca wszystkich wymaganych załączników/dokumentów nie będzie brana pod uwagę przy ocenie złożonych ofert.

10.      Oferta powinna zawierać:

·         wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru – załącznik nr 5),

·         podpisany projekt umowy (dokument ten stanowi załącznik nr 2).

·         dokumenty wymienione poniżej :

Ø  Dokumenty wskazujące doświadczenie z wykonywania usług badania sprawozdania finansowego, wskazane doświadczenie w branży gospodarowania zasobem gminnym.

Ø  Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków do wyrażenia bezstronności i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym wymaganych art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009r. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.).  – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Ø  Wykaz osób, którym Wykonawca powierza wykonanie umowy – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Ø  Aktualny odpis z właściwego  rejestru wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Ø  Odpis aktu rejestrowego Biura Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Ø  Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych ( Dz. U.  z 2009 r. nr 205 poz. 1583), ważną na okres badania.

11.  Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym
           atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz   z poświadczonym przez
          Wykonawcę tłumaczeniem na język polski.

12.     Termin otwarcia ofert : 25.10. 2013 r. godz. 11.15  w siedzibie Zamawiającego. O wyborze
           najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.

13.     Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  

14.    Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych
          przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

15.   Załączniki wskazane specyfikacji  można dołączyć do oferty w formie kserokopii poświadczonych za
           zgodność z oryginałem przez osobą uprawnioną zgodnie z wpisem we właściwym rejestrze/ewidencji do
          reprezentacji oferenta.

16.     Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty były  ponumerowane i zaparafowane, a oferta opakowana
          w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią bez jej naruszenia.

Informacji szczegółowych udziela: Główna Księgowa Iwona Górska telefon 42 22-59-270, e-mail zgm@zgm.pabianice.pl

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z dnia 9 marca 2012 w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia w każdym czasie bez przyczyny.

 

Załączniki:

1.          Specyfikacja do zapytania ofertowego

2.          Wzór umowy

3.          Oświadczenie oferenta

4.         Wykaz osób do wykonania Umowy

5.         Wzór formularza ofertowego

« powrót