Pabianice, dn. 03.12. 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

               o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art.4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.

(Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Wykonawcy do realizacji zamówienia).

 

  1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego:

 

„Sprzątanie pomieszczeń biurowych”.

 

  1. Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w następujących pomieszczeniach biurowych:

       - w biurowcu przy ul. Warzywnej 6 (pow. około 620m2),

       - w ROM-ie I przy ul. Warszawskiej 28 (pow. około 161,80m2),

       - w ROM-ie II przy ul. Moniuszki 8 (pow. około 91m2),

       - w ROM-ie IV przy ul Odrodzenia 15 (pow. około 101m2).

 

Dodatkowo w ramach umowy Zamawiający zleci zakup i montaż następujących akcesoriów łazienkowych:

 

          dozowniki mydła o pojemności 0,5 l ze zbiornikiem wielokrotnego napełniania (można uzupełniać z                           kanistra), naścienne przykręcane, sposób uruchamiania-przycisk,                          - 10 szt.

       pojemniki na ręczniki papierowe składane typu zz  o pojemności  około 400 szt., naścienne                   przykręcane                                                                                                  -  5 szt.

       automatyczne suszarki do rąk naścienne przykręcane z wtyczką na prąd, automatyczny sposób      uruchamiania – fotokomórka, poziom hałasu 60dB, średni czas suszenia 40 s, gwarancja na 2 lata                                                                                                                                                          - 10 szt.

 

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY CENOWEJ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO DOKONANIA WIZJI LOKALNEJ. WYMAGA SIĘ, ABY WYKONAWCA ZDOBYŁ WSZELKIE INFORMACJE, KTÓRE MOGĄ BYĆ KONIECZNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY. FAKT ZAPOZNANIA SIĘ Z W/W STANEM POTWIERDZA POPRZEZ ZŁOŻENIE OFERTY.

 

  1. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  2. Termin realizacji zamówienia : od 01.01.2014 r. do 31.12 2014 r.
  3. Kryterium wyboru oferty: cena.
  4. Termin składania ofert : do 16.12.2013 r. do godz. 1300 w siedzibie Zamawiającego – sekretariat I p.
  5. Forma składania ofert: pisemnie w zamkniętych kopertach z napisem „Sprzątanie pomieszczeń biurowych” – decyduje data wpływu do sekretariatu Zakładu. Oferta powinna zawierać:

       7.1 Aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności                                       gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny.

       7.2. Formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

       7.3  Zaakceptowany wzór umowy – wzór umowy zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

8.     Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty.

9.     Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.

10. Termin otwarcia ofert: 16.12.2013 r. godz.1315 w siedzibie Zamawiającego. O wyborze najkorzystniejszej  oferty             Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.

11.   Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela – Tadeusz Nowicki, tel. (42) 22 59 278, 512 106 340.

12.   Pomieszczenia przeznaczone do sprzątania, które wymienione są w pkt. 2 można oglądać w każdy dzień roboczy

        od godz.800 do godz. 1400,.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

1.      Formularz Ofertowy

2.      Wzór Umowy wraz z załącznikiem (Zakres Robót)

 

« powrót