Informacja o wyborze oferty.

 


 Pabianice, dnia 15.07.2013

 ZGM/ZP-15m/2013

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

                                       z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

1.  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

„Wykonanie usług gazowych w 87 budynkach mieszkalnych i 1 niemieszkalnym - będących w administracji ZGM Pabianice”

2.   Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.   Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do 30.06.2014 r.

5.   Kryterium wyboru oferty : najniższa cena. Zamawiający nie będzie dzielił zamówienia na części.

6.    Termin składania ofert: 25.07.2013 r. do godz. 13.00

7.  Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Sekretariatu. Oferta powinna zawierać:

7.1    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2  formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

7.3    Aktualne świadectwa kwalifikacyjne osób które będą wykonywać zamówienie E i kierownika robót D- w zakresie wymaganym do wykonania umowy.

8.  Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty

9.      Termin otwarcia ofert 25.07.2013 r.  o godz. 13.30

10.  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie mailowej lub faxem.

11.  Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Wanda Rutkowska Hanc
                                                                                                                tel: 42 22 59 252

12.  Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Małgorzata Bajer   
                                                                                                               
tel: 42 22 59 257

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

1.       Wzór umowy.

2.       Formularz ofertowy.

3.       Opis przedmiotu zamówienia

4.      Wykaz budynków

 
 

« powrót