Informacja o wyborze oferty

Uzupełnienie formularza cenowego - 3.10.2013r.

Pabianice, dn.27.09.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 p. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami

( złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówiona.)

 

  1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  z siedzibą w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6 (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego:

„Zakup i dostawa artykułów biurowych”.

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów biurowych. Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.
  2. Termin realizacji zamówienia: od 01.11. 2013 r. do 31.12.2014 r.
  3. Miejscem dostawy będzie siedziba ZGM przy ul. Warzywnej 6 w Pabianicach i podległe Zakładowi                   ROM-y:         - ROM I     ul. Warszawska 28  Pabianice

                                  - ROM II    ul. Moniuszki 8        Pabianice

                                  - ROM IV  ul. Odrodzenia 15    Pabianice

5.    Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego.

6.        Szacunkowa wartość zamówienia obliczona została na podstawie zakupów dokonywanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego.

  1. Kryterium wyboru oferty: cena – waga 100%, liczona wg wzoru:

Co – cena oferty liczona wg wzoru

Co= Cmin.o/Cobx 100 gdzie Cmin.o – cena oferty o najniższj cenie, Cob- cena oferty badanej

Maksymalna ilość punktów – 100 pkt.

  1. Termin składania ofert  do 15 października 2013 r. do godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat I p.
  2. Forma składania ofert: pisemnie w zamkniętych kopertach z napisem „Zakup i dostawa art. biurowych” – decyduje data wpływu do sekretariatu. Oferta powinna zawierać:

8.1 Aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni  organ rejestracyjny

8.2  Formularz ofertowy – wzór formularza zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

8.3 Formularz cenowy – wzór formularza cenowego zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

      10.   Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  8 i 9 skutkuje odrzuceniem oferty.

  1.  Termin otwarcia ofert 15 października 2013 r. godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.
  2. Szczegółowych informacji udziela : Iwona Pietrzak tel. (42) 22 59 279.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

1.     Wzór Umowy

2.     Formularz ofertowy

3.     Formularz cenowy 

UWAGA całość zamówienia obejmuje formularz cenowy wraz z uzupełniającym formularzem cenowym.


 

Uwaga:  Zamówienie z art.4 pkt.8 nie podlega Ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. .Nr  113 z 2010 r. poz. 759

 

 

« powrót