INFORMACJA O WYBORZE OFERTY.

"W związku z koniecznością wykonania w trybie awaryjnym montażu wkładów kominowych w budynku przy ul. Piłsudskiego 14 lokal nr 1, informujemy że lokal ten nie będzie brany pod uwagę przy sprawdzaniu i wyborze ofert. Prosimy o nieuwzględnianie tego lokalu w formularzu cenowym."

Pabianice, dnia 14.10.2013

 ZGM/ZP-24m/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

                                       z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

1      Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Montaż przewodów kominowych dymowych i wentylacyjnych w 8 budynkach administrowanych przez ZGM w Pabianicach

2.     Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.     Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.      Termin realizacji zamówienia : 1 miesiąc od daty podpisania Umowy.

5.      Kryterium wyboru oferty : cena

6.      Termin składania ofert: 22.10.2013 do godz. 13.30

7.      Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Sekretariatu. Oferta powinna zawierać:

7.1. aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2. formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

8.    Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty

9.    Termin otwarcia ofert: 22.10.2013 r. o godz. : 13.45.

10.  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie mailowej lub faxem.

11.  Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Grzegorz Szych – tel. 512 106 790

12.  Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: j.w.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

1.       Wzór umowy.

2.       Formularz ofertowy

3.       Formularz cenowy

4.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

5.      Zalecenia kominiarskie – kopie 8 szt.:
 - Bóźniczna 8
 - Kościuszki 29
 - św. Jana 1
 - Zgoda 9
 - Warszawska 37
 - Piłsudskiego 8
 - Piłsudskiego 14
 - Piłsudskiego 16 

« powrót