Informacja o rozstrzygnięciu postępowania.

Pabianice, dn.02.04.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 p. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami

( złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówiona.)

1.       Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  z siedzibą w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6 (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego:

 "Usługa serwisu i konserwacji drukarek oraz kserokopiarek”.

2.       Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowania tj. napraw pogwarancyjnych oraz konserwacji drukarek oraz kserokopiarek.

3.       Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

4.       Do głównych zadań Wykonawcy będzie należała opieka nad sprzętem posiadanym przez Zamawiającego jak i zakupionym w trakcie trwania umowy:

a.        przegląd sprzętu wymienionego w załączniku,

b.        usuwanie skutków awarii sprzętu,

c.        konserwacja sprzętu,

d.        doradztwo techniczne,

e.        ocena uszkodzeń.

5.          Sposób realizacji zamówienia. Wykonawca usługi związane z naprawą lub konserwacją będzie świadczył w:

a.        Biurze Zamawiającego ul. Warzywna 6

b.        ROM I ul. Warszawska 28

c.        ROM II ul. Moniuszki 8

d.        ROM IV ul. Odrodzenia 15

6.     Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego.

7.     Szacunkowa wartość zamówienia obliczona została na podstawie potrzeb Zamawiającego.

8.     Wykonawcy ubiegający się o zamówienie musi posiadać doświadczenie w realizacji usług odpowiadających przedmiotem zamówienia.

9.       Kryterium wyboru oferty: cena – waga 100%, liczona wg wzoru:

Co – cena oferty liczona wg wzoru

Co= Cmin.o/Cobx 100 gdzie Cmin.o – cena oferty o najniższj cenie, Cob- cena oferty badanej

Maksymalna ilość punktów – 100 pkt.

10.    Termin składania ofert  do 12 kwietnia 2013 r. do godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat I p.

11.    Forma składania ofert: pisemnie w zamkniętych kopertach z napisem „Usługa serwisu i konserwacji sprzętu komputerowego, biurowego oraz kserokopiarek”– decyduje data wpływu do sekretariatu. Oferta    powinna zawierać:

12.1 Aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny

12.2  Formularz cenowy – wzór formularza zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

12.    Termin otwarcia ofert 12 kwietnia 2013 r. godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.

13.    Szczegółowych informacji udziela : Joanna Kałuszka tel. (42) 22 59 268, 512 106 641.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

1.        wzór formularza cenowego

2.        wzór umowy

3.     załączniki do umowy:

        - załącznik 2 do umowy - wykaz sprzętu,

        - załącznik 3 do umowy: - protokół zgłoszenia wykonania usługi

« powrót