Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 19.11 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie  art. 4 p. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy
do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia.)

 

1.        Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6                 (dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

„Sukcesywna dostawa odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej”

2.       Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

5.       Kryterium wyboru oferty: cena.

6.       Termin składania ofert  do 03.12. 2013 r. godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Ip.

7.       Forma składania ofert: pisemnie w zamkniętych kopertach z napisem „Sukcesywna dostawa odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej” – decyduje data wpływu do sekretariatu. Oferta powinna zawierać:

7.1.Aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny

7.2.Formularz ofertowy – wzór formularza zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

7.3.Formularz cenowy – wzór formularza zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

7.4.Zaakceptowany wzór umowy.

8.    Wymaga się aby oferty obejmowały cały zakres przedmiotu zamówienia (wprowadzono 27.11.2013r)

9.       Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty.

10.      Termin otwarcia ofert  03.12.  2013 r. godz. 1115  w siedzibie Zamawiającego. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.

11.    Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Dział Administracyjno-Gospodarczy, tel. 42/22- 59- 279.

12.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udzielają:
     ►odzież robocza – Tadeusz Nowicki tel. 42/22-59-278 lub 512 106 340

     ► środki ochrony indywidualnej – Piotr Kobylarczyk tel. 509 588 868

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z dnia 9 marca 2012 w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia w każdym czasie bez przyczyny.

 

Załączniki:

1.        Formularz ofertowy

2.        Formularz cenowy

3.      Wzór umowy

« powrót