Informacja o wyborze oferty.

 ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE :

Treść pytania:

„Proszę o dane do wyceny, ilość klatek, ilość unifonów, czy jest okablowanie ?”

 Odpowiedź:

 Informujemy, iż:

- ilość klatek schodowych  -  1 szt

- ilość mieszkań  - unifonów - 13 szt

- okablowanie- budynek nie posiadał uprzednio instalacji domofonowej   Pabianice, dnia 16.10..2013 r.

ZGM/ZP-23m/2013  

ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.

( złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia )

 

 

1.    Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :     

Montaż instalacji domofonowej wraz z osprzętem

w budynku wielorodzinnym przy ul. św. Jana 1 w Pabianicach

2.    Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.    Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.   Termin realizacji zamówienia: 6 tygodni od momentu podpisania umowy.                                                          

5.       Kryteria wyboru oferty :

7.1    najniższa cena oraz

7.2    propozycja  sposobu wykonania instalacji domofonowej.

6.       Termin składania ofert : 23.10.2013 do godz. 13:00

7.       Forma składania ofert: pisemnie  – decyduje data wpływu do Sekretariatu. Oferta powinna   zawierać:

7.1  aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny – gdy dotyczy

7.2    formularz ofertowy - wzór formularza zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

7.3    informacja dotycząca sposobu wykonania instalacji domofonowej

7.4    dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie materiały budowlane, które zostaną zamontowane.

8.  Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w pkt. 6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty.                                       

9.    Termin otwarcia ofert:  23.10.2013 r.  o godz. 13:30 o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.

10. Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Komórka ds. ZP   tel: 42-225-92-52

11. Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny tel: 42-225-92-55 do 57

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

    1.   Wzór umowy.

    2.   Formularz ofertowy.

« powrót