Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dn.05.12.2013 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 p. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami

( złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówiona.)

 

  1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  z siedzibą w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6 (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego:

„Zakup i dostarczenie środków czystości”.

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie środków czystości. Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.
  2. Miejscem dostawy będzie siedziba ZGM przy ul. Warzywnej 6 w Pabianicach i podległe Zakładowi                   ROM-y:    - ROM I     ul. Warszawska 28  Pabianice

                                - ROM II    ul. Moniuszki 8        Pabianice

                                - ROM IV  ul. Odrodzenia 15    Pabianice

4.      Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego.

5.      Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

6.      Kryterium wyboru oferty: cena.

  1. Termin składania ofert  do 18 grudnia 2013 r. do godz. 1300 w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat I p.
  2. Forma składania ofert: pisemnie w zamkniętych kopertach z napisem „Zakup i dostarczenie środków czystości” – decyduje data wpływu do sekretariatu. Oferta powinna zawierać:

8.1 Aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni  organ rejestracyjny

8.2 Formularz ofertowy – wzór formularza zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

8.3 Formularz cenowy – wzór formularza cenowego zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

8.4  Zaakceptowany wzór umowy.

  1. Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  3. Termin otwarcia ofert 18 grudnia 2013 r. godz. 1315 w siedzibie Zamawiającego. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.
  4. Szczegółowych informacji udziela : Iwona Pietrzak tel. (42) 22 59 279.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny.


 

Załączniki:

1.       Wzór Umowy

2.       Formularz ofertowy

3.       Formularz cenowy

 

« powrót