Pabianice, dni 10.10.2013 r.

ZGM/NMP/3/2013

 ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.

( złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia )

 

1.      Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego na „Pielęgnację i usuwanie drzewostanu  na terenach wewnątrzosiedlowych”.             

2.      Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach, polegająca na:

1)      cięciach pielęgnacyjnych drzew (korygujące, prześwietlające)

2)      usunięcie drzew wraz z uporządkowaniem i wywozem ściętego drzewostanu

Przed złożeniem oferty cenowej wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej. Wymaga się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Fakt zapoznania się z w/w stanem potwierdza poprzez złożenie oferty.

3.   Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

4.   Termin realizacji zamówienia:  30 dni od dnia zawarcia umowy.

5.   Kryterium wyboru oferty stanowi najniższa cena za wykonaną usługę

6.   Termin składania ofert: 18.10.2013r. godz.12oo

7.   Forma składania ofert: pisemnie, e-mail(zgm@zgm.pabianice.pl), faks – decyduje data wpływu do Sekretariatu. Oferta powinna   zawierać:

7.1 aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny – gdy dotyczy

7.2   formularz cenowy

7.3   formularz ofertowy

7.4  oświadczenie o posiadaniu aktualnych świadectw kwalifikacyjnych przez osoby które będą wykonywać zamówione.

8.   Termin otwarcia ofert 18.10.2013r. godz.1215 w siedzibie Zamawiającego. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.

9.     Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Magdalena Pękowska tel. (42) 225 92 62

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

     1.       Wzór umowy wraz z protokołem odbioru robót.

     2.       Formularz cenowy z wykazem drzew.

     3.       Formularz ofertowy.

     4.       Oświadczenie o posiadaniu świadectw kwalifikacyjnych

 

« powrót