Pabianice, dnia 14.06.2013

 ZGM/ZP-14m/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

                                       z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

dostawa paliwa silnikowego oraz oleju napędowego w systemie kart flotowych lub równoważnym dla samochodów i urządzeń należących do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

2.        Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.  Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.        Termin realizacji zamówienia : 12 m-cy od dnia podpisania Umowy

5.        Kryterium wyboru oferty : cena oraz wymóg posiadania minimum jednej stacji paliw na terenie miasta Pabianice.

6.        Termin składania ofert: 25.06.2013 do godz. 13.45

7.   Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Sekretariatu. Oferta powinna zawierać:

7.1.     aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2.     formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

8.  Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty

9.        Termin otwarcia ofert: 25.06.2013 r. o godz. : 14.00.

10.   O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie mailowej lub faxem.

11.  Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Tadeusz Nowicki – tel. 512106340

12.     Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Tadeusz Nowicki – tel. 512 106340

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

1.        Wzór umowy.

2.        Formularz ofertowy.

3.        Wykaz stacji paliw

 

« powrót