Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .

 Pabianice, dnia 30.04. 2013  r.

ZGM/ZP - 6 m /2013                                    

 ZAPYTANIE OFERTOWE


o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.

( złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia )

 

 1.    Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

 

         „ Świadczenie usług związanych z sezonowym utrzymaniem kotłowni lokalnych i instalacji c.o. i c.w.u.”         

 

  2.         Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

  3.  Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

    Kotłownie można obejrzeć po uprzednim skontaktowaniu się z odpowiednimi osobami pod numerami telefonów;

       -   ul. Gdańska 7                   -  (42)  22 - 51 - 811   lub   22 - 51 - 812   

         -   ul. Warzywna 6                -  (42)  22 - 59 - 285

-   ul. Kościuszki 22/26         -  (42)  22 - 51 - 813   lub   22 - 51 - 814

-   ul. Stary Rynek 6             -  (42)  22 - 51 - 811   lub   22 - 51 - 812   

-   ul. Łąkowa 22                  -  (42)  22 - 51 - 815   lub   22 - 51 - 816

-  ul. Traugutta 2                  -  (42)  22 - 51 - 813   lub   22 - 51 - 814

 4.   Termin realizacji zamówienia: 1.06.2013 r.  do  dnia  31.05.2014 r.

 5.   Kryterium wyboru oferty - najniższa cena. Zamawiający nie będzie dzielił zamówienia na części.

 6.   Termin składania ofert - 09.05.2013r. do godz. 13.00

 7.   Forma składania ofert: pisemnie – decyduje data wpływu do Sekretariatu. Oferta powinna  zawierać:

7.1   Aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny  

7.2   Formularz ofertowy

    7.3   Dokumenty (referencje) informujące o należytym wykonaniu robót objętych umową od co najmniej 2-ch   

              inwestorów z ostatnich trzech lat

    7.4   Aktualne świadectwa kwalifikacyjne osób które będą wykonywać i nadzorować  zamówienie - E i D w zakresie wymaganym do wykonania umowy.

8.Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w pkt  6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty.

  9. Termin otwarcia ofert : 09.05.2013 r. godz. 13.30. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie meilowej lub faxem .

  10.  Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Wanda Rutkowska-Hanc,   tel. 42 22 59 252

     11. Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Małgorzata Bajer, tel. 42 22 59 254

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

     1.       Wzór umowy.

     2.       Formularz ofertowy.

     3.       Formularz cenowy.

« powrót