Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 10.12.2013 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

                                       z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

1.        Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Czyszczenia i udrażniania systemów kanalizacyjnych  na terenie miasta Pabianic.

2.        Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6.

3.        Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

4.        Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

5.        Kryterium wyboru oferty : cena.

6.        Termin składania ofert: 20.12.2013 r. do godziny 1300  w sekretariacie ZGM.

7.        Forma składania ofert: pisemnie w zamkniętych kopertach z napisem „Czyszczenie i udrażnianie systemów kanalizacyjnych na terenie miasta Pabianic”- decyduje data wpływu do Sekretariatu. Oferta powinna zawierać:

7.1.     aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2.     formularz ofertowy – wzór formularza ofertowego zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

7.3.     zaakceptowany wzór umowy.

8.        Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty

9.        Termin otwarcia ofert  20.12.2013 r. o godz.: 1315.

10.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

11.     O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faxem.

12.     Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Dział Administracyjno-Gospodarczy - tel. 42/22-59-279.

13.     Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udzielają: ROM I   – tel. 42/22-51-811/812,

                                                                                                                ROM II  – tel. 42/22-51-813/814,

                                                                                                                ROM IV – tel. 42/22-51-817/818.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 
 

 Załączniki:

1.       Formularz ofertowy

2.       Wzór umowy

 

« powrót