Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 05.12.2013 r.

 ZGM/ZP-31m/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

                                       z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

1.   Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

 

Remont instalacji elektrycznej w zakresie WLZ i oświetlenia administracyjnego

dla budynków usytuowanych na nieruchomościach przy ul. Dąbrowskiego 42

i ul. Partyzanckiej 52 w Pabianicach

 

2.     Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.  Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.     Termin realizacji zamówienia : 31.12.2013 r.

5.     Kryterium wyboru oferty :  dla każdej z nieruchomości najniższa cena oraz propozycja sposobu wykonania remontu instalacji

6.      Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Sekretariatu.

7.      Oferta złożona pisemnie winna być w zamkniętej kopercie z napisem : „Remont instalacji elektrycznej WLZ”.

8.    Termin składania ofert: 12.12.2013 r.

9.  Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Sekretariatu. Oferta powinna zawierać:

9.1.   aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

9.2.  formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

9.3.    Informacja dotycząca sposobu wykonania remontu instalacji.

10.    Dopuszcza się składanie ofert na dowolną części zamówienia (na jedną lub dwie nieruchomości).

11.    Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  8 i 9 skutkuje odrzuceniem oferty

12.    Termin otwarcia ofert 12.12.2013 r. o godz.: 13:30 o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie meilowej lub faxem.

13.    Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Komórka ds. ZP tel. 42 2259252

14.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela:

14.1.  dla nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 42 - Łukasz Włodarczyk tel. 42/22-51-818

14.2.  dla nieruchomości przy ul. Partyzanckiej 52 - Katarzyna Połetek tel. 42/22-51-813

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

UWAGA:

Ewentualnym wykonawcom zaleca się dokonanie wizji lokalnej na tych nieruchomościach, na które będzie składał ofertę.

 

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy.
  2. Formularz ofertowy z załącznikiem
  3. Mapki lokalizacyjne w/w nieruchomości

 

« powrót