Informacja o wyborze oferty.

 Pabianice, dnia 05.12.2013

  ZGM/ZP-34m/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

                                       z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

 

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)
 

1.       Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Usługa cięcia płyty meblowej 18 mm wraz z oklejaniem krawędzi i dostawą materiału.

 2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

 3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 4.       Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r.

 5.       Kryterium wyboru oferty : cena

 6.       Termin składania ofert: 16.12.2013 do godz. 13.30

 7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Sekretariatu. Oferta powinna zawierać:

 7.1.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

 7.2.    formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 1 do zapytania ofertowego,

 8.       Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty

 9.       Termin otwarcia ofert: 16.12.2013 r. o godz. : 13.45.

 10.    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie mailowej lub faxem.

 11.    Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Grzegorz Maciaszek – tel. 512 661 081

 12.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: j.w.
 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.    

 

Załączniki:

1.      Wzór umowy

2.     Formularz ofertowy

 

« powrót