Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

            Pabianice, dnia 28 sierpnia 2013 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie  art. 4 p. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy
do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia.)

 

1.         Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

„Dostawa regenerowanej kserokopiarki cyfrowej”

2.         Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w siedzibie ROM-u II przy ul. Moniuszki 8.

3.         Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.         Termin realizacji zamówienia: 27 września 2013 r.

5.         Kryterium wyboru oferty: cena – waga 100%, liczona wg wzoru:

Co – cena oferty obliczona wg wzoru

Co= Cmin.o/Cob x 100 gdzie Cmin.o – cena oferty o najniższej cenie, Cob – cena oferty badanej

Maksymalna ilość punktów – 100 pkt.

6.         Termin składania ofert:  11 września  2013 r. godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego – sekretariat I p.

7.         Forma składania ofert: pisemnie (faks, e-mail, poczta) – decyduje data wpływu do sekretariatu. Oferta powinna zawierać:

7.1.  Aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny bądź wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP.

7.2.  Formularz ofertowy – wzór formularza zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

7.3.  Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia, w tym nazwa, symbol, model i producent

8.         Termin otwarcia ofert  11 września 2013 r. godz. 11.15  w siedzibie Zamawiającego. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.

9.         Informacji szczegółowych udziela: Joanna Kałuszka, tel. 42 225-92-68, 512-106-641, e-mail jkałuszka@zgm.pabianice.pl

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z dnia 9 marca 2012 w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia w każdym czasie bez przyczyny.

Załączniki:

1.         Wzór umowy.

2.         Wzór formularza ofertowego

 

« powrót