Informacja o wyborze oferty.

 Pabianice, dnia   16.10.2013 r.

ZGM/ZP-22m/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.

( złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia )

 

1.      Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zapraszaj      do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :  
                                                   
     
Wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania lokali usytuowanych przy ul. Zamkowa 9/15 i ul. Kościuszki 28A/13 w Pabianicach”

2.     Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.  Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia:  - 6 tygodni licząc od dnia podpisania umowy dla przekazania dokumentacji do Wydziału
                                                  Architektury Starostwa Powiatowego w Pabianicach

                                                     - 7 tygodni licząc j.w. dla przekazania pozostałej dokumentacji do ZGM     

                                                       w Pabianicach.                                                             

5.       Kryterium wyboru oferty : najniższa cena dla każdej dokumentacji projektowej

6.       Termin składania ofert :25.10.2013 r. do godz. 13:00

7.       Forma składania ofert: pisemnie  – decyduje data wpływu do Sekretariatu. Oferta powinna   zawierać:

7.1  Aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny – gdy dotyczy

7.2    formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

7.3    Minimum dwie referencje z wykonania dokumentacji projektowej

8. Dopuszcza się do składania ofert na cały przedmiot zamówienia tj. dwie dokumentacje projektowe
      ( ul. Zamkowa 9/15 i ul. Kościuszki 28A/13 ) lub tylko na jedną z nich.

9. Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w pkt. 6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty.                                      

10. Termin otwarcia ofert  25.10.2013 r.  o godz. 13:30 o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie mailowej lub faksem.

11. Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Komórka ds. ZP tel: 42-225-92-52

12.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny tel: 42-225-92-55 do 57

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

 

 

 Załączniki:

      1.       Wzór umowy.

      2.       Formularz ofertowy.

 

 

« powrót