Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 10.11.2016 r.

 ZGM.AZP.2420.12.2016.WRH

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

1.     Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6  (dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Usuwanie awarii instalacji elektrycznych zgłaszanych w godzinach 15:00 do 7:00 dnia następnego w dniach roboczych ZGM oraz całodobowo we wszystkich dniach nieroboczych dla ZGM

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projektach umów wraz z załącznikami, które to dokumenty stanowią Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia : od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

5.       Kryterium wyboru oferty : najniższa cena.

6.       Termin składania ofert: 21.11.2016  r. godz. 10:30 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter.

7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w 2017 r.” oraz nazwą i adresem składającego ofertę. Oferta powinna zawierać:

7.1.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2.    formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

7.3.    formularz cenowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,

7.4.    Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze, lub z wykonania nowych instalacji elektrycznych, lub wykonania remontów instalacji elektrycznych, od co najmniej 2-ch zleceniodawców z ostatnich trzech.

7.5.    Aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne osoby/osób wykonującej zamówienie w zakresie minimum   eksploatacji E urządzeń i instalacji elektrycznych (energetycznych).

8.       Oferta musi obejmować całość zamówienia.

9.       Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę).

10.    Termin otwarcia ofert 21.11.2016 r. o godz. 11:00; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie meilowej lub faxem.

11.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-275,

12.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział techniczny, tel. 42/22-59-255.

13.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

1.     Wzory umów:

a/          dla nieruchomości Wspólnot  Mieszkaniowych bez Zarządu – administrowanych przez Zamawiającego z załącznikami:

                               01.          Załącznik nr 1/W – Zakres robót

                               02.          Załącznik nr 2/W – Wykaz posesji

b/          dla nieruchomości gminnych, współwłasności oraz osób trzecich – administrowanych przez Zamawiającego z załącznikami:

                               01.          Załącznik nr 1/G – Zakres robót

                               02.          Załącznik nr 2/G – Wykaz posesji: część I  oraz część II

2.     Formularz ofertowy.

3.     Formularz cenowy w formacie EXCEL i PDF.