Informacja o otwarciu ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 14.06.2016 r.

 ZGM.AZP.2420.6.2016.WRH

ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 1.    Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Budowa w Pabianicach przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości
przy ul. Kazimierza 10, ul. Dąbrowskiego 45 i ul. Świętokrzyskiej 22a;
przyłącza wodociągowego do nieruchomości przy ul. Targowej 20 oraz studni wodomierzowej na nieruchomości przy ul. Traugutta 2

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.      Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia : do 28  listopada 2016 r.

5.       Kryterium wyboru oferty : najniższa cena (dla każdej z części oddzielnie).

6.       Termin składania ofert: 22.06.2016 r. godz. 08:30 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter.

7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „ Oferta na przyłącza”  oraz nazwą i adresem składającego ofertę. Oferta powinna zawierać:

7.1.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2.    formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

7.3.    formularz cenowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 3  do zapytania ofertowego,

7.4.    Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze (wykonania przyłączy kanalizacyjnych lub/i wodociągowych) od co najmniej 2-ch zleceniodawców z ostatnich trzech lat.

8.       Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość części zamówienia (od jednej do dwóch), przy czym oferta musi zostać złożona na cały zakres robót wyszczególniony w części na którą złożona zostanie oferta.

9.       Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę).

10.    Termin otwarcia ofert:  22.06.2016 r. o godz. 09:15; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie meilowej lub faxem.

11.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-275,

12.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny – tel. 42/22-59-257 lub 42/22-59-255.

13.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

  

Załączniki:

  1. Wzór umowy z załącznikami:

a.      Załącznik nr 1 – dla nieruchomości przy ul. Kazimierza 10  - Techniczne warunki przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej, mapa lokalizacyjna przyłącza kanalizacyjnego, informacja o nieruchomości i proponowanym przyłączu,

b.      Załącznik nr 2 – jw. lecz dla nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 45,

c.      Załącznik nr 3 – jw. lecz dla nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 22a

d.      Załącznik nr 4 – dla nieruchomości przy ul. Targowej 20 - Techniczne warunki przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej, mapa lokalizacyjna przyłącza wodociągowego, informacja o nieruchomości i proponowanym przyłączu,

e.      Załącznik nr 5 – dla nieruchomości przy ul. Traugutta 2  - Techniczne warunki przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej, mapa lokalizacyjna studni wodomierzowej, informacja o nieruchomości i proponowanej studni.

  1. Formularz ofertowy,
  2. Formularz cenowy (format PDF ; Format EXCEL).