Informacja o odstąpieniu od zamówienia.

Informacja z otwarcia ofert.

Pabianice, dnia 08.07.2016 r

 ZGM.AZP.2420.8.2016.WRH

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 1.    Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w budynkach frontowym i oficynie usytuowanych
na nieruchomości przy ul. św. Jana 10 w Pabianicach

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy z załącznikami, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia : 20.08.2016 r.

5.       Kryterium wyboru oferty : najniższa cena.

6.       Termin składania ofert: 15.07.2016 r. godz. 08:30 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter.

7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „ Oferta na docieplenie – ul. św. Jana 10” oraz nazwą i adresem składającego ofertę. Oferta powinna zawierać:

7.1.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2.    formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

7.3.    Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze (wykonanie robót ogólnobudowlanych) od co najmniej 2-ch zleceniodawców z ostatnich trzech.

8.       Oferta musi obejmować całość zamówienia.

9.       Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6, 7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę).

10.    Termin otwarcia ofert:  15.07.2016 r. o godz. 09:00; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie meilowej lub faxem.

11.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych tel. 42/22-59-275,

12.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny, tel. 42/22-59-256.

13.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy z załącznikami:

a.      Załącznik nr 1 – Decyzja nr 724/2013 z dnia 16 września 2013 r. Starosty Pabianickiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na wykonanie robot budowlanych (kserokopia),

b.      Załącznik nr 2 – Charakterystyka ogólna obiektu

c.      Załącznik nr 3 – Opis planowanych robot budowlanych (opracowanie na podstawie zatwierdzonej dokumentacji),

d.      Załącznik nr 4 – Szkic sytuacyjny obiektu (kserokopia strony z zatwierdzonej dokumentacji),

e.      Załącznik nr 5 – Rzut poddasza nieużytkowego (kserokopia strony z zatwierdzonej dokumentacji),

f.       Załącznik nr 6 – Przedmiar robot (zakres robot zgodny z kosztorysem inwestorskim),

g.      Załącznik nr 7 – Zdjęcia istniejącego poddasza.

  1. Formularz ofertowy.