Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

ZGM.AZP.2420.9.2016.BP                                                                               Pabianice, dnia 31.08.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.

( złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia )

 

1.      Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

    „Montaż instalacji domofonowej wraz z osprzętem w budynku przy ul. Bóźnicznej 1
oraz ul. Bóźnicznej 3 w Pabianicach”

 

2.      Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.      Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.      Termin realizacji zamówienia: w ciągu 6 tygodni od dnia podpisania umowy.                                                          

5.      Kryteria wyboru oferty : najniższa cena

6.      Termin składania ofert : 09.09.2016 r. do godz. 8:30

7.   Forma składania ofert: pisemnie  – decyduje data wpływu do Kancelarii (parter). Oferta złożona pisemnie winna być w zamkniętej kopercie. Ofertę prosimy oznaczyć „Montaż instalacji domofonowej przy ul. Bóźnicznej  w Pabianicach oraz nazwą i adresem składającego ofertę. Oferta powinna   zawierać:

7.1   aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny.

7.2   formularz ofertowy - wzór formularza zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

7.3   dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umowy o podobnym charakterze od co najmniej 2-ch inwestorów (zleceniodawców) z ostatnich trzech lat.

8.      Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w pkt. 6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty.(z wyłączeniem nie podanie na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę)

9.      Termin otwarcia ofert: 09.09.2016 r.  o godz. 9:00.
 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający  powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.

10. Informacji szczegółowych na temat  procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych : tel.42-225-92-75

11.  Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: ROM I  p. Katarzyna Karcher,  tel. 42- 225-18-11

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

    1.      Wzór umowy.

    2.      Formularz ofertowy.