Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Pabianice, dnia 13.07.2016 r.

 ZGM.AZP.2420.9.2016.WRH

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

1.       Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

MONTAŻ PRZEWODÓW KOMINOWYCH

ze stali kwasoodpornej oraz żaroodpornej dla 24  lokali mieszkalnych

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy wraz załącznikiem, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia : 31.08.2016 r.

5.       Kryterium wyboru oferty : najniższa cena.

6.       Termin składania ofert: 20.07.2016 r. o godz. 8.30 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter .

7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „Oferta na montaż przewodów kominowych” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.  

8.       Oferta powinna zawierać:

8.1.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

8.2.    formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

8.3.    formularz cenowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,

8.4.    Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze (montaż przewodów z blachy stalowej) od co najmniej 2-ch inwestorów (zleceniodawców) z ostatnich trzech.

9.       Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość części zamówienia (od jednej do dwóch), przy czym oferta dla każdej z części zamówienia musi zawierać pełny zakres robót wyszczególniony w formularzu cenowym.

10.    Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7, 8 i 9 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę).

11.    Termin otwarcia ofert 20.07.2016 r. o godz. 9:00 ; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie : maila lub fax.

12.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-252.

13.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny, tel. 42/22-59-255 lub 42/22-59-256.

14.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego.

15.    Zamawiający informuje, iż przewiduje dalsze negocjacje ze składającymi oferty o najniższych cenach, które mogą  dotyczyć cen lub ograniczeń z zakresu umowy w przypadku, kiedy najniższa oferta (dla każdej z części) przekroczy wartość posiadanych na ten cel środków finansowych.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy (Załącznik do umowy stanowi Formularz cenowy wybranego wykonawcy)
  2. Formularz ofertowy.
  3. Formularz cenowy (format EXCEL lub PDF)