Informacja o wyborze oferty.

ZGM.FA.2420.7.2.2016                                                                                                      Pabianice, dnia 07.12. 2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie  art. 4 p. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy
do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia.)

1.        Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

„Sukcesywny zakup i  dostawa odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej”

2.        Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.        Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

4.        Termin realizacji zamówienia od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

5.        Kryterium wyboru oferty: cena – z zastrzeżeniem zawartym  w punkcie 11.

6.        Termin składania ofert  do 20.12. 2016 r. do godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego – Kancelaria parter.

7.        Forma składania ofert: pisemnie w zamkniętych kopertach z napisem „Sukcesywny zakup i dostawa odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej” – decyduje data wpływu do Kancelarii. Oferta powinna zawierać:

7.1.  Aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny

7.2.  Formularz ofertowy – wzór formularza zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

7.3.  Formularz cenowy – wzór formularza zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

7.4.  Zaakceptowany wzór umowy.

8.        Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty.

9.        Termin otwarcia ofert  20.12. 2016 r. godz. 1100  w siedzibie Zamawiającego. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.

10.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

11.      Zamawiający zastrzega sobie możliwość dowolnego wyboru oferty.

12.      Informacji na temat zamówienia udziela Dział Administracyjno-Gospodarczy, tel. 42/22- 59- 279.

13.      Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela Piotr Kobylarczyk tel. 509 588 868

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z dnia 9 marca 2012 w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

1.        Formularz ofertowy.

2.        Wzór umowy.

3.        Formularz cenowy.

4.        Wzór logohaftu