Informacja o otwarciu ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 26.01.2016 r.

 

ZGM.AZP.2420.1.2016.WRH

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

z dnia 29 stycznia 2004 r., z późniejszymi zmianami

 

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

  Remont instalacji elektrycznej budynku usytuowanego przy ul. Piotra Skargi 51
  w Pabianicach

 2. Usługa świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

 3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy wraz z załącznikami, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 4. Termin realizacji zamówienia : 01.03.2016 r.

 5. Kryterium wyboru oferty : najniższa cena;
  Uwaga: w cenie oferty nie należy uwzględniać kosztów skrzynek z wyposażeniem, które dostarczy dystrybutor energii elektrycznej.

 6. Termin składania ofert: 02.02.2016 r. godz. 08:30 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter.

 7. Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „ Remont instalacji elektrycznej – ul. Piotra Skargi 51” oraz nazwą i adresem składającego ofertę. Oferta powinna zawierać:

  1. aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

  2. formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

  3. Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym / zbliżonym charakterze od co najmniej 2-ch zleceniodawców z ostatnich trzech.

 8. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

 9. Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6, 7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę).

 10. Termin otwarcia ofert: 02.02.2016 r. o godz. 09:00; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie meilowej lub faxem.

 11. Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komorka ds. zamówień publicznych tel. 42-22-59-275.

 12. Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny tel. 42-22-59-255.

 13. Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego.

 

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 

 1. Wzór umowy z załącznikami:

  1. Załącznik nr 1 – Mapa sytuacyjna nieruchomości

  2. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

  3. Załącznik nr 3 – Zdjęcie budynku

 2. Formularz ofertowy.