Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dn.02.11.2016 r.

ZGM.FA.2420.4.2.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 p. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami

( złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówiona.)

 

  1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  z siedzibą w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6 (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego:

„Zakup i dostawa artykułów biurowych”.

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów biurowych. Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.
  2. Termin realizacji zamówienia: od 02.01. 2017 r. do 31.12.2018 r.
  3. Miejscem dostawy będzie siedziba ZGM przy ul. Warzywnej 6 w Pabianicach i podległe Zakładowi ROM-y:

                            - ROM I     ul. Warszawska 28  Pabianice

                                - ROM II    ul. Moniuszki 8        Pabianice

                                - ROM IV  ul. Odrodzenia 15    Pabianice

5.   Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

6.   Kryterium wyboru oferty: cena.

  1. Termin składania ofert  do 15 listopada 2016 r. do godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego – Kancelaria na parterze.
  2. Forma składania ofert: pisemnie w zamkniętych kopertach z napisem „Zakup i dostawa art. biurowych” – decyduje data wpływu do Kancelarii. Oferta powinna zawierać:

8.1 Aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni  organ rejestracyjny

8.2  Formularz ofertowy – wzór formularza zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

8.3  Zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 2.

8.4 Formularz cenowy – wzór formularza cenowego zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

        9.    Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty.

  1. Termin otwarcia ofert 15 listopada 2016 r. godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.
  2. Szczegółowych informacji udziela : Iwona Pietrzak tel. (42) 22 59 279.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z dnia 9 marca 2012r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny.


 

Załączniki:

1.       Formularz ofertowy

2.       Wzór Umowy

3.       Formularz cenowy

 

 

Uwaga:  Zamówienie z art.4 pkt.8 nie podlega Ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. .Nr  113 z 2010 r. poz. 759